Pirmoji pamoka lauko klasėse

Pir­mo­ji pamo­ka lau­ko kla­sė­se — gam­tos apsup­ty, kve­piant rude­nė­jan­tiems medžiams, čiul­bant paukš­čiams, jau­kiai švie­čiant sau­lei ir besi­džiau­giant rajo­no savi­val­dy­bės dova­no­mis kiek­vie­nam pir­mo­kui. Gera jaus­ti rajo­no vado­vy­bės rūpes­tį, gera moky­tis dar­no­je su gam­ta. Sėk­mės mūsų pir­mo­kams!