Pilietiškumo akcija „Laisvės skrydis“

Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos 8a kla­sės moki­niai ir tech­no­lo­gi­jų vyr. moky­to­jai Gita­na Sta­gie­nė ir Edmun­das Tama­šaus­kas, kaip ir kiek­vie­nais metais, per tech­no­lo­gi­jų pamo­kas, paga­mi­no spal­vin­gus paukš­čius ir daly­va­vo pilie­tiš­ku­mo akci­jo­je „Lais­vės skry­dis“.