Pilietiškumo akcija „Laisvės skrydis“

Joniš­kio M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos 8b kl. moki­niai ir tech­no­lo­gi­jų moky­to­jai G. Sta­gie­nė ir V. Mar­ti­nai­tis, kaip ir kiek­vie­nais metais per tech­no­lo­gi­jų pamo­kas paga­mi­no spal­vin­gus paukš­čius ir daly­va­vo pilie­tiš­ku­mo akci­jo­je „Lais­vės skry­dis“.