Piešinių paroda „Simetrija matematikoje“

Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je spa­lio mėn. pra­džio­je vei­kė 8b kla­sės moki­nių pie­ši­nių paro­da „Simet­ri­ja mate­ma­ti­ko­je“. Jau­nie­ji meni­nin­kai „išsklei­dė“ gėlės žie­dą, pri­tai­kę simet­ri­jos meto­dą, panau­do­jo siū­lo ir akva­re­lės tech­ni­ką, išga­vo nuo­sta­bius pie­ši­nius. Kvie­čia­me pasi­žval­gy­ti čia!
Paro­dą paren­gė mate­ma­ti­kos vyr. moky­to­ja Kri­s­ti­na Jačun­skie­nė