Penktokų krikštynos

Nuo pat rug­sė­jo mėne­sio penk­to­kai su nekant­ru­mu ir neri­mu lau­kė tra­di­ci­nės mokyk­los šven­tės – penk­to­kų krikš­ty­nų. Gruo­džio 6 die­ną mokyk­los aštun­to­kai, suk­vie­tė  penk­to­kus į jų taip ilgai lauk­tą ren­gi­nį, kuria­me buvo  pateik­tos įvai­riau­sios užduo­tys (rei­kė­jo sudė­ti sudu­žu­sio lėk­tu­vo dalis), po kurių dar lau­kė ir fina­li­nė Krikš­ty­nų dalis – prie­sai­ka. Be užduo­čių neli­ko ir kla­sių auk­lė­to­jos. Galiau­siai buvo išda­lin­ti Krikš­to pažy­mė­ji­mai, kurie patvir­ti­no, kad penk­to­kai yra pakrikš­ty­ti į vyres­niuo­sius moki­nius. Tad penk­to­kai tapo visa­ver­čiais šios mokyk­los moki­niais.