Pateko į finalus

Lie­tu­vos mokyk­lų spor­to žai­dy­nė­se mūsų mokyk­los vai­ki­nų koman­da (Povi­las Rim­ke­vi­čius, Pau­lius Rim­ke­vi­čius, Dei­vy­das Žvin­gi­la) pui­kiai rung­ty­nia­vo tarp­zo­ni­nė­se sta­lo teniso var­žy­bo­se. Įvei­kę Kel­mes Auku­ro mokyk­lą 3–0, Kau­no V. Kudir­kos pro­gim­na­zi­ją 3–1, Klai­pė­dos Dovi­lų pag­rin­di­nę mokyk­lą 3–1 bei pra­lai­mė­ję Tel­šių V. Borise­vi­čiaus gim­na­zi­jai 1–3, iško­vo­jo ant­rą­ją vie­tą ir pate­ko į fina­li­nes mokyk­lų žai­dy­nių var­žy­bas.

Mer­gi­noms sekė­si sun­kiau. Simo­na Rim­ke­vi­čiu­tė, Vil­te Stan­ke­vi­čiu­tė, Emi­li­ja Lau­ri­na­vi­čiu­tė lai­mė­ju­sios prieš Tau­ra­ges Skaud­vi­lės gim­na­zi­ją 3–0, Igna­li­nos gim­na­zi­ją 3–1, bet pra­lai­mė­ju­sios prieš Akme­nės Sau­lė­te­kio pro­gim­na­zi­ją 0–3, Kau­no J. Urb­šio kata­li­kiš­ką mokyk­lą 2–3, Rie­ta­vo Tve­rų gim­na­zi­ją 2–3 užėmė 7‑ą vie­tą.