Paskutinė projekto „Briusas atranda Europą“ savaitė M. Slančiausko progimnazijoje.

Meš­kiu­ko Briu­so vizi­tas mūsų pro­gim­na­zi­jo­je bai­gė­si. Lap­kri­tį  Briu­sas kas­dien lan­kė­si pamo­ko­se, susi­pa­ži­no su dau­giau kaip 200 mok­s­lei­vių, jų tėve­lių ir moky­to­jų. Briu­sas sutel­kė pro­gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nę, paro­dė vai­kams  užsie­nio kal­bos ir IKT svar­bą  jų atei­čiai.

Pro­jek­to metu buvo rašo­mas Briu­so die­no­raš­tis, kuria­ma isto­ri­ja apie Briu­so kelio­nę po Euro­pą, sukur­ta anke­ta pro­jek­to įsi­ver­ti­ni­mui ir ver­ti­ni­mui.

Rytoj Briu­sas išvyks­ta į Por­tu­ga­li­ją. Toli­mes­nius jo nuo­ty­kius vai­kai seks eTwinning.net por­ta­le.

Ačiū visiems, kurie tapo Briu­so drau­gais: pro­gim­na­zi­jos admi­nist­ra­ci­jai, 6b, 5a, 5b kla­sėms, jų auk­lė­to­joms: Linai, Ingai ir Vir­gi­ni­jai, kole­goms Simo­nai ir Tomui. Ačiū pra­di­nių kla­sių moky­to­joms ir moki­nu­kams. Ačiū pro­gim­na­zi­jos virė­joms  už Briu­sui gamin­tus ska­nius pie­tus.

Briu­so atsto­vė spau­dai — ang­lų kal­bos moky­to­ja  Lai­ma Kurau­skie­nė