Pasaulio pažinimo pamokos

Tre­ti metai 3 a kla­sės moki­niai  (moky­to­ja D. Klau­sie­nė), per pasau­lio paži­ni­mo pamo­kas atlie­ka tiria­muo­sius prak­ti­nius dar­bus savo mokyk­los parke.

Ir šį kar­tą, dirb­da­mi gru­pė­se, atli­ko skir­tin­gas prak­ti­nes užduo­tis. Moki­niai ieš­ko­jo, skai­čia­vo, tyri­nė­jo ir lygi­no ras­tas gam­ti­nes medžia­gas, jų požy­mius, savy­bes. Jas apta­rė ir užrašė.

Surink­tus duo­me­nis api­bend­ri­no ir pri­sta­tė kla­sės draugams.

Sma­gu, kad norint  tyri­nė­ti, geriau pažin­ti gam­tą, nerei­kia toli keliau­ti, tai gali­me dary­ti čia pat.