Pamoka-susitikimas su poetu Jonu Ivanausku

Prieš Vely­kų šven­tes 6a kla­sės lie­tu­vių kal­bos pamo­ko­je lan­kė­si joniš­kie­tis poe­tas Jonas Iva­naus­kas.  Nese­niai šios kla­sės moki­nės Bri­gi­ta  Bud­rec­kai­tė  ir Faus­ta Žeb­rauskai­tė paren­gė ir skai­tė pra­ne­ši­mą kon­fe­ren­ci­jo­je „Gar­sūs Žiem­ga­los žmo­nės. Mūsų kraš­to pra­ei­tis ir dabar­tis“.  Pra­ne­ši­mo tema:  „Jonas Iva­naus­kas – Žiem­ga­los kraš­to poe­tas“. Kaip ir kon­fe­ren­ci­ja, taip ir šis susi­ti­ki­mas skir­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės šimt­me­čiui pami­nė­ti. Žmo­nės, kilę iš mūsų kraš­to, gar­si­na jį savo dar­bais, akty­via visuo­me­ni­ne veik­la, turi ką papa­sa­ko­ti jau­na­jai kar­tai. Mok­s­lei­viai ir poe­tas klau­sė­si ištrau­kų iš pra­ne­ši­mo, kurį skai­tė Bri­gi­ta, moky­to­jos Rimos Domi­nai­tės, kuri pri­sta­tė poe­to J.Ivanausko kūry­bą. Poe­tas paskai­tė savo eilė­raš­čių, mie­lai bend­ra­vo su mok­s­lei­viais: atsa­ki­nė­jo į jų klau­si­mus ir pats klau­si­nė­jo mok­s­lei­vius. Nors paaug­liams poe­tas nera­šo, bet jo skai­ty­ti eilė­raš­čiai šeš­to­kams buvo supran­ta­mi.  Padė­ko­ję poe­tui , pado­va­no­ję kuk­lius suve­ny­rus, pri­ėmė­me ir jo dova­ną – nau­jau­sią kyn­ge­lę „Suglau­ski­me šir­dis“. Pro­gim­na­zi­jos bib­lio­te­ko­je turė­si­me jau dvi poe­to Jono Iva­naus­ko kny­ge­les su auto­riaus auto­gra­fais.