Pamoka mokyklos parke

Į mokyk­los par­ką su padi­di­ni­mo stik­lu ste­bė­ti ir tyri­nė­ti bun­dan­čios gam­tos — toks buvo pir­mo­kų pasau­lio paži­ni­mo pamo­kos tiks­las. Ką mažie­ji tyri­nė­jo — pir­mą­jį lau­ki­nės naš­lai­tės žie­de­lį, medžio žie­vę, ropo­jan­čią boru­žę ir bla­kę karei­vė­lį, pušies kan­ko­rė­žį.  Apžiū­rė­jo išb­rin­ku­sius vyš­nių ir tre­š­nių pum­pu­rė­lius. Įdo­mu buvo pama­ty­ti, kaip iš ąžuo­lo gilės kala­si nau­ja gyvy­bė. Pir­mą kar­tą para­ga­vo pušų pum­pu­rų (tai vais­tai nuo kosu­lio) ir nuste­bo, kad jie ska­nūs. Mokyk­los ber­žy­nė­ly­je pama­tė, kaip lei­džia­ma į indus ber­žų sula ir jos atsi­gė­rė. Mažie­ji tyri­nė­to­jai galė­jo paly­gin­ti sal­du­mu besi­ski­rian­tį kelių ber­že­lių sulos sko­nį.

Per pamo­ką tiek nau­jo paty­rus supran­ti, kokia lai­mė, kad gali moky­tis mokyk­lo­je, kuri turi tokį par­ką. Ir labai nori­si padė­ko­ti mokyk­los ūkio dalies dar­buo­to­jams, kurie rūpi­na­si par­ko ir aplin­kos šva­ra, gro­žiu. Ypa­tin­gai, A. Dumb­rai už gali­my­bę para­gau­ti ber­žų sulos.

1b kl. moky­to­ja Ugnė