Paminėtos 130-osios „ATGAJOS“ draugijos įkūrimo metinės

 1864-1904 m., lietuviškos spaudos draudimo metais, Joniškio apylinkėse spausdintą žodį gynė ir puoselėjo 1889 m. įkurta švietėjiška draugija „Atgaja“. Jos nariais buvo gimnazistas L. Vaineikis, siuvėjas M. Slančiauskas iš Trumpaičių kaimo, vargonininkas A. Baranauskas iš Šiupylių, Juozapas ir Jonas Lideikiai iš Ražų, Juozas Stonevičius iš Bučiūnų, Pilypas Grigutis iš Trumpaičių, Steponas Strazdas iš Trumpaitėlių, Aleksas Ratkus, Jonas Trumpulis iš Sargūnų ir Pranas Narvydas. Draugijos branduolį sudarė Joniškio ir Gruzdžių apylinkių gyventojai.

 Vienas veikliausių narių buvo M. Slančiauskas. Suprasdamas, kad švietimo bei tautosakos rinkimo baruose vienas mažai ką nuveiks, jis kartu su J. Trumpuliu ir L. Vaineikiu įsteigė „Atgajos“ draugiją. Jos įstatus parašė pats M. Slančiauskas, o L. Vaineikis juos pakoregavo. Svarbiausias draugijos uždavinys – kova su tautine priespauda, tautinės savimonės gaivinimas, švietėjiška veikla, gyventojų aprūpinimas leidiniais. (Daliutė Petrulienė, Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus inf.)

 Gegužės 1-ąją Trumpaičiuose, M. Slančiausko gimtinėje, šalia stogastulpio, įprasminančio žymiojo kraštiečio veiklą, paminėtos šios draugijos 130-sios įkūrimo metinės. Šia proga prisiminta M. Slančiausko biografija, svarbiausi nuveikti darbai ir jų reikšmė mūsų kraštui. Skambėjo liaudies dainos, tokios mielos garbiajam tautosakininkui, liaudiško šokio ritme skriejo jaunųjų mūsų progimnazijos šokėjėlių, vadovaujamų mokytojos S. Paulavičienės, poros. Paminėti svarbios mūsų krašto kultūriniam gyvenimui datos susirinko „Kuparo“ dainininkai, Maldenių ir Rudiškių kultūros skyrių liaudies dainos puoselėtojai. Mokytoja A. Jonaitienė papasakojo apie tai, kaip mūsų progimnazijoje puoselėjamos tautos tradicijos, pasidžiaugė prieš kurį laiką užsimezgusiais ryšiais su Amerikoje gyvenančiais M. Slančiausko palikuonimis. Už šiuos ryšius progimazijos bendruomenė dėkinga anglų kalbos mokytojai L. Kurauskienei. Jos dėka į progimnaziją iš Amerikos atkeliavo į anglų kalbą išvertų liaudies pasakų knyga „Šiaurės Lietuvos pasakos“.

 Po minėjimo renginio dalyviai apsilankė Rudiškių kapinėse ir padėjo vainikus ant M. Slančiausko kapo.