Paminėta Pasaulinė gyvūnų diena!

Spa­lio 3 d. pro­gim­na­zi­jo­je vyko pra­di­nu­kų nami­nių gyvū­nų paro­da, skir­ta Pasau­li­nei gyvū­nų die­nai pami­nė­ti. Nuo­sta­bą kėlė gyvū­nė­lių įvai­ro­vė: ponis, vėž­liu­kai, papū­gė­lės, triu­šiu­k­ai, viš­čiu­kai, smil­t­pe­lės, žuvy­tės, drie­žai. O šuniu­kus ir kačiu­kus net sun­ku suskaičiuoti!

Taip pat paro­do­je buvo eks­po­nuo­ja­mi šeš­to­ko Vaka­rio Jako popie­riaus plas­ti­kos dar­bai, sukur­ti gyvū­nų, paukš­čių pavi­da­lu. Tai meni­nio mode­lia­vi­mo tri­ma­tės kompozicijos.

Buvo eks­po­nuo­ja­ma ir dru­ge­lių paro­da. Lan­ky­to­jai galė­jo pama­ty­ti ir tik­ro dru­ge­lio lėliu­kes, kurios po geros savai­tės virs drugeliais.

Nuo­sta­bia paro­da džiau­gė­si mokyk­los moki­niai, lop­še­lių – dar­že­lių „Vytu­rė­lis“ ir „Ąžuo­liu­kas“ prieš­mo­kyk­li­nu­kai, mamos ir tėčiai bei mais­to ir vete­ri­na­ri­jos tar­ny­bos atsto­vas V. Steponavičius.

Orga­ni­za­to­rės L. Pili­pa­vi­čie­nė ir J. Bytau­tie­nė