Pagerbtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras

Mūsų mokyk­los auk­lė­ti­nis Gin­ta­ras Ramo­nas prieš 30 metų Aukš­čiau­sio­je  Tary­bo­je ati­da­vė savo bal­są už nepri­klau­so­mą Lie­tu­vą. Dėko­da­mi jam už drą­sų poel­gį penk­to­kai papuo­šė jo gar­bei paso­din­tą ąžuo­liu­ką mokyk­los kie­me.
Kad kiek­vie­nas moki­nys, bend­ruo­me­nės narys iš arčiau susi­pa­žin­tų su jo gyve­ni­mo aki­mir­ko­mis, buvo paruoš­tas sten­das mokyk­los pir­mo­jo aukš­to fojė.
Po ren­gi­nio “Laisvei 30!” aštun­to­kai padė­jo tri­spal­vių gėlių ant jo kapo padė­ko­da­mi jam už kil­nų poel­gį.