Pradinukai — dailės plenero dalyviai

Mūsų mokyk­los pra­di­nių kla­sių moki­niai gegu­žės 30 d. daly­va­vo rajo­no švie­ti­mo įstai­gų pra­di­nių kla­sių moki­nių dai­lės ple­ne­re „Gim­ti­nės take­liais“.  Šis ple­ne­ras vyko Gatau­čiuo­se. Jį orga­ni­za­vo Gatau­čių Mar­cės Kati­liū­tės mokyk­la.

Ple­ne­re pei­za­žus pie­šė Emi­li­ja Užda­vi­ny­tė, Karo­li­na Jasiū­nai­tė, Goda Vasi­liauskai­tė,  Vil­tė Matu­ze­vi­čiū­tė, Jokū­bas Savic­kis, Aus­tė­ja Zem­ku­tė, Ema Jacai­tė, Gab­rie­lė Cici­nai­tė.

Moki­nių dar­be­liais pasi­puoš Joniš­kio kraš­to dai­li­nin­kės M.Katiliūtės var­du pava­din­ta Gatau­čių mokyk­la.

Pavasario krosas

Mokyk­lo­je vyko pra­di­nių kla­sių kro­so var­žy­bos. Mer­gai­tės ir ber­niu­kai bėgo 500 met­rų. Geriau­si rezul­ta­tai:

  • Pir­mo­je kla­sė­je: Rugi­lė Skir­vai­ny­tė nubė­go per 2 min 14 s, Titas Benis įvei­kė per 2 min 03 s;
  • Ant­ro­je kla­sė­je: Jus­tė Jacai­tė 2 min 00 s, Ami­lė Api­ny­tė 2 min 06 s, Liu­tau­ras Tom­kus 1 min 59 s;
  • Tre­čio­je kla­sė­je: Kami­lė Svei­kac­kai­tė 2 min 08 s, Airi­das Gul­bi­nas 1 min 57 s;
  • Ket­vir­to­je kla­sė­je: Goda Sipa­vi­čiu­tė dis­tan­ci­ją įvei­kė per 1 min 56 s, Urtė Savi­čiu­tė 1 min 59 s, Benas Aidu­kas 1 min 52 s ir Augus­tas Šiur­na 1 min 55 s.

Išvyka į Biržus

Gegu­žės 23 die­ną 1a kla­sės (mokyt. D.Klausienė) ir 2b kla­sės (mokyt. J.Bytautienė) moki­niai aplan­kė Bir­žų kraš­tą. Nuo seno Bir­žai gar­sė­ja smeg­duo­bė­mis. Viso čia yra apie 9000 įgriu­vų. Popu­lia­riau­sią kars­ti­nę smeg­duo­bę, kurios gylis sie­kia 12–13 met­rų, aplan­kė ir moki­niai. Legen­da bylo­ja, kad prieš maž­daug 200 metų kar­tu su žeme įgriu­vo ir kar­vė… Jos gar­bei čia pasta­ty­tas ir pamink­las.

Vai­kams dide­lį įspū­dį pali­ko Kir­ki­lų apžval­gos bokš­tas. Nuo­sta­bi pano­ra­ma atsi­ve­ria užli­pus per­ma­to­mais (gro­tuo­tais) laip­te­liais, kuriais lip­ti buvo kiek nejau­ku. Bet vis­ką atpir­ko vaiz­das užli­pus: nuo 30 met­rų aukš­ty­je esan­čios apžval­gos aikš­te­lės atsi­vė­rė 30 van­dens pil­nų smeg­duo­bių, vadi­na­mų Kir­ki­lų draus­ti­nio eže­rė­liais, kurių skers­muo – apie 35 m ir dau­giau.

Bir­žų pilies rūmuo­se įreng­ta­me muzie­ju­je moki­niai daly­va­vo edu­ka­ci­jo­se.

Susi­ti­ki­me prie žiba­li­nės lem­pos“. Užsi­ėmi­mo metu vai­kai susi­pa­ži­no su apšvie­ti­mo prie­mo­nė­mis, ilgus metus tar­na­vu­sio­mis bir­žie­čių namuo­se ir nau­do­to­mis dar iki elekt­ros atsi­ra­di­mo. Pama­tė, kaip atro­dė bala­nos, žva­kės, sping­su­lės, žiba­li­nės, kar­bi­ti­nės lem­pos. Patys pasi­ga­mi­no įspū­din­gą švies­tu­vą savo namams.

Slap­to­ji mokyk­la“. Moki­niai susė­dę ant suo­lo prie ilgo sta­lo mokė­si užra­šy­ti pir­mą­ją rai­dę žąsies plunks­na, „sle­bi­zuo­ti“ žodžius, atlik­ti kai kuriuos bui­ties dar­bus.

Eks­kur­si­jos pabai­go­je aplan­kė Rau­bo­nių par­ką Pasva­lio rajo­ne. Apžiū­rė­jo dino­zau­rus, mini zoolo­gi­jos sodą. Visiems buvo sma­gu ir atrak­cio­nų par­ke.

Grį­žo links­mi, pil­ni įspū­džių, įgi­ję žinių, įgū­džių ir patir­ties.

Išvyka į Šiaulių KOP Aviacijos bazę ir šokolado fabriką „Rūta“

Gegu­žės 20 d. 4b kla­sės moki­niai (moky­to­ja Jur­gi­ta Matu­lie­nė) vyko į Šiau­liuo­se esan­čią Lie­tu­vos kariuo­me­nės Kari­nių oro pajė­gų Avia­ci­jos bazę ir šoko­la­do fab­ri­ką „Rūta”.

Atvy­kę į Lie­tu­vos kariuo­me­nės Kari­nių oro pajė­gų Avia­ci­jos bazę, moki­niai turė­jo gali­my­bę pama­ty­ti kari­nį oro uos­tą – vie­nin­te­lį tokį ne tik Lie­tu­vo­je, bet ir visa­me Pabal­ty­je. Jie susi­pa­ži­no su Lie­tu­vos ir NATO karo avia­ci­ja, suži­no­jo nai­kin­tu­vų grei­tį, tūpi­mo ir paki­li­mo takų ilgį, ste­bė­jo jų paki­li­mą. Moki­niai turė­jo gali­my­bę iš arti apžiū­rė­ti orlai­vius, malūns­par­nius. Suži­no­jo, kad šiuo metu Lie­tu­vos oro erd­vė­je šve­dai vyk­do oro poli­ci­jos funk­ci­jas.

Šoko­la­do  fab­ri­ko muzie­ju­je moki­niai susi­pa­ži­no su beveik ketu­rių tūks­tan­čių metų šoko­la­do isto­ri­ja, suži­no­jo, jog kavos pupe­lės buvo nau­do­ja­mos vie­toj pini­gų, kad cent­ri­nės Ame­ri­kos gyven­to­jai pir­mie­ji išmo­ko gamin­ti ir var­to­ti skys­tą šoko­la­dą, suži­no­jo, kaip šoko­la­dą gami­no majai ir acte­kai. Muzie­jaus kino salė­je moki­niai žiū­rė­jo fil­mą apie šoko­la­do fab­ri­ko veik­lą nuo pat jo įkū­ri­mo pra­džios.

Edu­ka­ci­nio užsi­ėmi­mo „Sal­džio­ji labo­ra­to­ri­ja” metu ket­vir­to­kai patys tapo šoko­la­do meis­trais. Iš skir­tin­gų šoko­la­do rūšių gami­no įvai­rius ska­nu­my­nus.

Pui­kiai nusi­tei­kę, pil­ni įspū­džių, su savo pačių pasi­ga­min­tais sal­dai­niais, pasu­ko­me link Nai­sių. Apžiū­rė­jo­me ir pasi­gro­žė­jo­me  gyven­vie­te, „Ange­lų sala“ ‚pasi­džiau­gė­me joje gyve­nan­čiais triušiukais.Truputį pail­sė­jo­me, pažaidė­me  ir lai­min­gi pasu­ko­me namo.

Moki­niams išvy­ka labai pati­ko. Pil­ni nau­jų įspū­džių links­mi grį­žo­me į namus.

Gamtos mokslų — biologijos rajoninė olimpiada

Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je vyko 5–8 kla­sių moki­nių gam­tos moks­lų — bio­lo­gi­jos rajo­ni­nė olim­pia­da. Į olim­pia­dą atvy­ko moki­niai iš Žaga­rės gim­na­zi­jos, Skaist­gi­rio gim­na­zi­jos, Kriu­kų pag­rin­di­nės mokyk­los, Gas­čiū­nų pag­rin­di­nės mokyk­los, „Sau­lės“ pag­rin­di­nės mokyk­los ir  Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos. Mūsų pro­gim­na­zi­jos moki­niai paro­dė savo žinias ir lai­mė­jo daug pri­zi­nių vie­tų:

  • Juta Ado­mai­ty­tė (8a)  — 1 vie­ta;
  • Vaka­ris Jakas (5a) — 1 vie­ta;
  • Dovy­das Pet­ry­la (7b) — 2 vie­ta;
  • Mil­da Valan­čiū­tė (6b) — 3 vie­ta;
  • Kaspa­ras Gal­kus (7a) — 3 vie­ta.

Ačiū Aurė­jai Amb­ro­že­vi­čiū­tei, Emi­li­jai Skablauskai­tei, Ores­tui Voz­bu­tui už daly­va­vi­mą.

Džiau­giuo­si ir didžiuo­juo­si savo moki­niais.

Olim­pia­dos mode­ra­to­rė,
gam­tos moks­lų — bio­lo­gi­jos moky­to­ja
Inga Misiu­vie­nė