Svečiuose – vaikų literatūros kūrėjas Darius Rekis

Vai­kams daž­nai atro­do, kad rašy­to­jai – pra­ei­to šimt­me­čio ar dar senes­nių lai­kų žmo­nės, geriau­siu atve­ju kaž­kur pasau­lio kraš­te gyve­nan­tys paslap­tin­gi žodžio ste­bukla­da­riai. Ir tik nedau­ge­lis juos gali įsi­vaiz­duo­ti kaip tokius pačius žmo­nes, arti­mus ir papras­tus, gyve­nan­čius šalia mūsų. Būtent toks ir yra nese­niai į mūsų rajo­ną grį­žęs ir jau ketu­rio­mis kny­go­mis skai­ty­to­jus nuste­bi­nęs poe­tas ir pro­zi­nin­kas Darius Rekis. Tad į susi­ti­ki­mą su šiuo jau­nu rašy­to­ju susi­rin­ko tre­čių ket­vir­tų kla­sių pra­di­nu­kai ir penk­to­kai, norin­tys gyvai pabend­rau­ti su vai­kiš­kų kny­gų auto­riu­mi.

Darius Rekis gimė 1982 m. rug­sė­jo 9 d. Alse­lių kai­me, Joniš­kio rajo­ne. 1983 m. šei­ma per­si­kė­lė gyven­ti į Akme­nės rajo­no Ven­tos kai­mą. Ven­to­je Darius bai­gė vidu­ri­nę mokyk­lą,

2001–2006  m. stu­di­ja­vo Klai­pė­dos uni­ver­si­te­te, Vai­kys­tės peda­go­gi­kos stu­di­jų prog­ra­mą su Eti­kos daly­ko spe­cia­li­za­ci­ja, vėliau apsi­gy­nė eduko­lo­gi­jos magist­ro laips­nį, o 2014 m. apsi­gy­nė ir dak­ta­ro diser­ta­ci­ją. Darius Rekis dar būda­mas stu­den­tu akty­viai įsi­trau­kė į visuo­me­ni­nę veik­lą, buvo Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to tary­bos, uni­ver­si­te­to sena­to narys, vie­nas iš Klai­pė­dos mies­to Aka­de­mi­nių rei­ka­lų tary­bos stei­gi­mo ini­cia­to­rių.

Jau­nas rašy­to­jas yra išlei­dęs jau ketu­rias kny­gas. Pir­mo­ji poe­zi­jos kny­ga „Pasi­slė­pu­sios sau­lės švie­soj“ pasi­ro­dė 2011 m. Pir­ma­ja­me rin­ki­ny­je – mokyk­los ir stu­di­jų metais para­šy­ti eilė­raš­čiai. Po tre­jų metų išklei­džia­ma apy­sa­ka jau­ni­mui „Vis­ką susap­nuo­ti dar kar­tą“. Ši kny­ga, pasak jos auto­riaus, – stu­di­jų Klai­pė­dos uni­ver­si­te­te rezul­ta­tas, nes rašy­ti vai­kams paskai­tų metu audi­to­ri­ją pas­ka­ti­no dės­ty­to­jas Romu­al­das Skun­či­kas. Kaip tei­gia Darius Rekis, tada ir atsi­ra­do min­tis paban­dy­ti, o vie­ną nemi­gos nak­tį paki­lęs iš lovos ir para­šęs pir­mą sky­rių. 2016 m. pasi­ro­do ant­ro­ji eilė­raš­čių kny­ga „Pra­žy­du­sios klum­pės“, kurią auto­rius pri­sta­tė ir Joniš­kio Jono Avy­žiaus vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je. Šie­met die­nos švie­są išvy­do pasa­ka vai­kams „Kaip kukiai su gruz­džiais kovo­jo“. Tai sma­gi, nuo­tai­kin­ga isto­ri­ja apie drau­gys­tę, ryž­tą, drą­są ir kelio­nę į nuo­ty­kį.

Smal­si vai­kų audi­to­ri­ja išklau­sė auto­riaus pasa­ko­ji­mą apie jo kūry­bos pra­džią: pomė­gį skai­ty­ti kny­gas, lydė­ju­sį būsi­mą­jį rašy­to­ją nuo pat mažu­mės, mažes­niems bro­liu­kas eks­p­rom­tu vaka­rais prieš mie­gą kuria­mas pasa­kas, dės­ty­to­jo R. Skun­či­ko padrą­si­ni­mą. Lei­dus klaus­ti, vai­kų ran­ku­tės kilo vie­na po kitos. Taip norė­jo­si išsi­aiš­kin­ti, iš kur kyla idė­jos, kada ir kaip geriau­siai seka­si rašy­ti. Dėl dide­lio klau­sy­to­jų smal­su­mo net pri­trū­ko lai­ko kūry­bi­nei užduo­čiai – pasa­kos kūri­mui. Bet tai bus gali­ma pada­ry­ti ir kito susi­ti­ki­mo metu, kai pasi­ro­dys dar vie­na kny­ge­lė vai­kams, ko mes auto­riui ir lin­ki­me. Įteik­da­ma auto­riui kuk­lią atmi­ni­mo dova­nė­lę susi­ti­ki­mo orga­ni­za­to­rė moky­to­ja Ali­na Jonai­tie­nė lin­kė­jo nepra­ras­ti lakios fan­ta­zi­jos ir noro kur­ti vai­kams, nes tai išties neleng­vas dar­bas. Vai­kų audi­to­ri­ja – pati ino­rin­giau­sia.

Kvadrato varžybos

Mokyk­lo­je vyko Kalė­di­nio tur­ny­ro tarp­kla­si­nės kvad­ra­to var­žy­bos. Daly­va­vo 7–8 kla­sių koman­dos ir 5–6 kla­sių rink­ti­nė. Į fina­lą pate­ko 4 geriau­sios koman­dos. Dėl 3 vie­tos susrun­gė 8B ir 7B kla­sės, kurias rezul­ta­tu 2–1 lai­mė­jo 8B koman­da. Dėl pir­mos vie­tos kovo­jo 5–6 kla­sių rink­ti­nė ir 8A kla­sės koman­da. Spor­ti­nė­je kovo­je 2–1 lai­mė­jo 5–6 kla­sių rink­ti­nė, kuri sau­sio mėne­sį Rokiš­ky­je žais tarp­zo­ni­nė­se kvad­ra­to var­žy­bo­se.

Geriau­si tur­ny­ro žai­dė­jai: Arman­das Tama­šaus­kas, Arman­das Benys, Vil­tė Stan­ke­vi­čiu­tė, Tomas Rei­vy­tis, Rokas Žukaus­kas, Armi­nas Tama­šaus­kas.

Sporto šventė „Kartu – smagu“

Lapkri­čio 29 die­ną – Drau­go die­ną – 2b kla­sės moki­niai ir jų tėve­liai šven­tė spor­to salė­je. Vyko drau­giš­kos spor­to var­žy­bos „Kar­tu – sma­gu“. Tei­sė­jau­ti pakvie­tė­me Joniš­kio spor­to cent­ro tre­ne­rę V. Butau­tie­nę ir jos moki­nius Beną ir Simo­ną. Esa­me dėkin­gi, kad suti­ko bend­ra­dar­biau­ti.

Tar­pu­sa­vy­je run­gė­si moki­nių ir tėve­lių koman­dos. Džiu­gu, kad spor­tuo­ti suti­ko net 10 tėve­lių. Spor­tuo­jan­čius palai­kan­tys tėve­liai kla­sė­je įren­gė Bly­ni­nę. Tai bent kva­pai pas­kli­do po visą mokyk­lą…

Užduo­tys lau­kė rim­tos. Apši­li­mui – snie­go gniūž­čių mūšis. Grei­tu­mą pasi­tik­ri­nom lenk­ty­niau­da­mi esta­fe­tė­se, ran­kos taik­lu­mą – meti­mo į krep­šį rung­ty­je, koman­dų sutelk­tu­mas pasi­ma­tė žai­džiant kvad­ra­tą, stip­ru­mą išban­dėm trauk­da­mi vir­vę. Esa­me dėkin­gi tėve­liams – tink­li­nio entu­zias­tams — už šios spor­to šakos pri­sta­ty­mą. Sma­gu buvo, nes pakvie­tė ir patiems išban­dy­ti…

Lai­mė­jo drau­gys­tė! O kaip kitaip — juk drau­go die­na! Patik­ri­nom ir žinom – kar­tu tik­rai sma­gu.

Abi koman­dos apdo­va­no­tos meda­liais ir nemo­ka­mais kvie­ti­mais pasi­vai­šin­ti Bly­ni­nė­je.

Nors vie­nas tam­sus lap­kri­čio vaka­ras pra­švie­sė­jo nuo gerų emo­ci­jų ir ska­nių kva­pų. O dabar lai­kas ruoš­ti šir­dis Kalė­doms.

Moky­to­ja Jolan­ta

Pradinukai konferencijoje „Aš tikrai myliu Lietuvą“

Lap­kri­čio 23 d. pra­di­nu­kai daly­va­vo res­pub­li­ki­nė­je I-IV kla­sių moki­nių moks­li­nė­je — prak­ti­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je „Aš tik­rai myliu Lie­tu­vą“, kuri vyko Šiau­lių Jova­ro pro­gim­na­zi­jo­je.

Kon­fe­ren­ci­ja pra­si­dė­jo meni­ne prog­ra­ma, kurio­je vai­dy­bi­ne for­ma buvo pri­sta­ty­ta visa Lie­tu­vos isto­ri­ja. Ren­gi­ny­je daly­va­vo , tą die­ną minin­tys Lie­tu­vos kariuo­me­nės įkū­ri­mo šimt­me­tį, kari­nių oro pajė­gų Šiau­lių Avia­ci­jos bazės kariai. Jie supa­žin­di­no kon­fe­ren­ci­jos daly­vius su Lie­tu­vos kariuo­me­nės veik­la.

Po to kon­fe­ren­ci­jos daly­viai išsi­skirs­tė į dar­bo gru­pes, kurio­se pri­sta­tė savo pra­ne­ši­mus:

  • 1a kl. Sau­lė Budžy­tė ir Juri­ta Jasai­ty­tė (mokyt. D. Klau­sie­nė) — „Seno­lių patir­tis nau­do­ja­ma ir šian­dien“.
  • 3a kl. Lėja Žem­liauskai­tė ir Goja Ado­mai­ty­tė (mokyt. J. Lian­dz­ber­gie­nė) — „Aš čia augu“.
  • 3b kl. Jokū­bas Šili­nas ir Urtė Šaky­tė (mokyt. L. Pili­pa­vi­čie­nė) — „Dova­nos Lie­tu­vai 100-čio pro­ga“.
  • 4b kl. Žygi­man­tas Dun­du­lis, Armi­nas Paliū­nas ir Dovy­das Rim­džius (mokyt. J. Matu­lie­nė) — „Lie­tu­va — mano gim­ti­nė“.

Moki­niai, dirb­da­mi gru­pė­se, dali­jo­si patir­ti­mi, įgū­džiais, pra­p­lė­tė paži­ni­mo ir komu­ni­ka­vi­mo kom­pe­ten­ci­jas.

Džiu­gu, kad pra­di­nu­kai jau geba atsto­vau­ti savo mokyk­lą res­pub­li­ki­niuo­se ren­gi­niuo­se.

Bebro laureatė

Svei­ki­na­me 2a kla­sės moki­nę Bar­bo­rą Vaišvi­lai­tę IT „Beb­ro“ kon­kur­se užėmu­sią rajo­ne pir­mą vie­tą ir pate­ku­sią į res­pub­li­kos geriau­sių dešim­tu­ką.

Skai­ty­ki­te toliau