Penktokų krikštynos

Nuo pat rug­sė­jo mėne­sio penk­to­kai su nekant­ru­mu ir neri­mu lau­kė tra­di­ci­nės mokyk­los šven­tės – penk­to­kų krikš­ty­nų. Gruo­džio 6 die­ną mokyk­los aštun­to­kai, suk­vie­tė  penk­to­kus į jų taip ilgai lauk­tą ren­gi­nį, kuria­me buvo  pateik­tos įvai­riau­sios užduo­tys (rei­kė­jo sudė­ti sudu­žu­sio lėk­tu­vo dalis), po kurių dar lau­kė ir fina­li­nė Krikš­ty­nų dalis – prie­sai­ka. Be užduo­čių neli­ko ir kla­sių auk­lė­to­jos. Galiau­siai buvo išda­lin­ti Krikš­to pažy­mė­ji­mai, kurie patvir­ti­no, kad penk­to­kai yra pakrikš­ty­ti į vyres­niuo­sius moki­nius. Tad penk­to­kai tapo visa­ver­čiais šios mokyk­los moki­niais.

Tėvelių dovana Mato Slančiausko progimnazijos mokiniams

Dėme­sys, skir­tas lai­kas, nuo­šir­du­mas —  tai  neįkai­nuo­ja­ma tėve­lių dova­na vai­kams, pasi­tin­kant Šv. Kalė­das ir Nau­jus metus.

Gra­ži tra­di­ci­ja, kurios ini­cia­to­riai yra pro­gim­na­zi­jos Tėvų klu­bo nariai, vado­vau­ja­mi Linos Vyš­niauskai­tės, tęsia­si.

Moki­nių, moky­to­jų, kitų pro­gim­na­zi­jos dar­buo­to­jų išpuoš­to­se, jau­kio­se aplin­ko­se, visą savai­tę kla­sė­se vyko pro­jek­tas „Kalė­di­niai skai­ty­mai“.

Pir­mai­siais pro­jek­to vyk­dy­mo metais jame daly­va­vo 1–4 kla­sių moki­niai, vėliau – 1–6 kla­sių moki­niai, o šiais metais jau ženg­tas žings­nis ir į 7–8 kla­ses, nes to pagei­da­vo moki­niai. Visą savai­tę, rytais pagal susi­tar­tą tvar­ka­raš­tį moki­niams buvo skai­to­mi  nuo­šir­dūs, pra­smin­gi teks­tai, kuriuos skai­tė moki­nių mamos. Vie­ni teks­tai buvo skai­to­mi pra­di­nių kla­sių moki­niams, kiti teks­tai  — vyres­niems moki­niams.  E. Daciū­tės „Lai­mė yra lapė“, D.Gliori „Mylė­siu tave, kad ir kas nutik­tų“ – tai jaut­rūs ir labai nuo­šir­dūs pasa­ko­ji­mai apie drau­gys­tę ir mei­lę.  Apie tai, kad pasa­ko­se vai­kai virs­ta suau­gu­siais,  o suau­gu­sie­ji – vai­kais, jau­čia­ma H.K.Anderseno skai­ty­to­je kny­go­je „Snie­go kara­lie­nė“. Moki­niai klau­sė­si  mamos skai­to­mo teks­to iš M.Čepulio kny­gos „Visa tie­sa apie gyvū­nus“  ir ste­bė­jo gra­žias iliust­ra­ci­jas panau­do­jant inte­rak­ty­vią prog­ra­mė­lę. Tą savai­tę moki­niai išgir­do nuo­šir­džiai mamų skai­to­mų teks­tų iš S.Paltanavičiaus kny­gos „Juo­do­ji žvaigž­dė“, M.Leino  „Kalė­dų isto­ri­ja“, V.Padimanskaitės  „Taš­kuo­ta pasa­ka“, J. Gaar­der  „Kalė­dų paslap­tis“. Moki­niai klau­sė ir „Kalė­dų vaka­ro nove­lių“. O vie­no­je kla­sė­je vai­kai buvo pakvies­ti patys kur­ti pasa­ką „Trys par­šiu­k­ai“ ir vėliau klau­sy­ti D.Zelčiūtės kūri­nio „Trys par­šiu­k­ai“.

2018 metų kalė­di­niai skai­ty­mai pro­gim­na­zi­jo­je bai­gė­si. Tai neei­li­niai skai­ty­mai, o mamų – Ritos Bulie­nės, Dei­man­tės Kve­da­rie­nės, Dovi­lės Kur­lie­nės, Jūra­tės Bui­vy­die­nės, Linos Vyš­niauskai­tės nuo­šir­dus, gero lin­kin­tis bend­ra­vi­mas su pro­gim­na­zi­jos moki­niais, moky­to­jais.

Ugdė­mės  visi kar­tu. Pra­smin­ga ir gera, kada moki­nius, tėvus, moky­to­jus vie­ni­ja bend­rys­tės jaus­mas.

Ekologinio švietimo centro konkursai

Artė­jant metų pabai­gai eko­lo­gi­nis švie­ti­mo cent­ras suk­vie­tė į visus metus vyku­sių kon­kur­sų api­bend­ri­ni­mą — apdo­va­no­ji­mą. Sma­gu, nes šia­me kon­kur­se daly­va­vo didžiau­sias būrys Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos jau­nų­jų eko­lo­gų, kurie kaip ir kas­met užėmė daug pri­zi­nių vie­tų, gavo dova­nė­lių ir sal­džių­jų pri­zų.

Pie­ši­nių kon­kur­se „Žie­mos etiu­das“
I vie­tą lai­mė­jo
Lina Stal­nio­ny­tė, Gabi­ja Kur­ly­tė, Aurė­ja Stan­ke­vi­čiū­tė, Pau­li­na Kup­ry­tė (4a kla­sė)

Pie­ši­nių kon­kur­se „Žie­mos etiu­das“
I vie­tą lai­mė­jo
Pijus Mali­naus­kas (4b kla­sė)

Pie­ši­nių kon­kur­se „Žie­mos etiu­das“
II vie­tą lai­mė­jo
2b kla­sės moki­niai

Foto­gra­fi­jų kon­kur­se „Gra­žiau­sias Lie­tu­vos pei­za­žas“
II vie­tą lai­mė­jo
Ema Jacai­tė (4a kla­sė)

Foto­gra­fi­jų kon­kur­se „Gra­žiau­sias Lie­tu­vos pei­za­žas“
II vie­tą lai­mė­jo
2b kla­sės moki­niai

Pie­ši­nių kon­kur­se „Rudens dova­nos“
II vie­tą lai­mė­jo
Vil­tė­ja Rau­dy­tė (4b kla­sė)

Pie­ši­nių kon­kur­se „Rudens dova­nos“
II vie­tą lai­mė­jo
Hen­ri­ka Pau­gai­tė (5b kla­sė)

Pie­ši­nių kon­kur­se „Rudens dova­nos“
III vie­tą lai­mė­jo
3b kla­sės moki­niai

Foto­gra­fi­jų kon­kur­se „Rudens dova­nos“
III vie­tą lai­mė­jo
Ado­lis Buraus­kas (2a kla­sė)

Pie­ši­nių kon­kur­se „Dru­giai“
I vie­tą lai­mė­jo
Luka Dru­pa­i­tė (7a kla­sė)

Pie­ši­nių kon­kur­se „Dru­giai“
II vie­tą lai­mė­jo
3a kla­sės moki­niai

Pie­ši­nių kon­kur­se „Dru­giai“
II vie­tą lai­mė­jo
1a kla­sės moki­niai

Gra­žiau­sių lesyk­lų kon­kur­se
I vie­tą lai­mė­jo
Ber­nar­das Stan­kai­tis (1a kla­sė)

Gra­žiau­sių lesyk­lų kon­kur­se apdo­va­no­ji­mus gavo Kor­ne­li­jus Dacis (1a kla­sė), Ais­tė Jonauskai­tė (1a kla­sė), Jus­tė Jacai­tė (2a kla­sė), Ąžuo­las Šob­lis (2b kla­sė), Arnas Šlen­de­ris (2b kla­sė), Pet­ras Linas Kamins­kas (2b kla­sė), Tajus Zig­man­tas (2b kla­sė), Kri­stu­pas Ožiū­nas (4b kla­sė). Dėko­ja­me tėve­liams už pagal­bą.

Jau­nuo­sius eko­lo­gus kon­kur­se daly­vau­ti pas­ka­ti­no moky­to­jos Danu­tė Klau­sie­nė, Jolan­ta Bytau­tie­nė, Dalia Mar­cin­ke­vi­čie­nė, Lina Pili­pa­vi­čie­nė, Jani­na Lian­dz­ber­gie­nė, Ire­na Kati­nie­nė, Jur­gi­ta Matu­lie­nė ir Inga Misiu­vie­nė. Apdo­va­no­ji­mus įtei­kė Joniš­kio eko­lo­gi­nio cent­ro vado­vas Egi­di­jus Čepu­lis.

Kon­kur­so koor­di­na­to­rė Inga Misiu­vie­nė

Gamtos kodų labirintai

Gam­tos moks­lų kon­kur­sas — prot­mū­šis „Gam­tos kodų labi­rin­tai“ šven­čia 5-ių metų gim­ta­die­nį. Prieš pen­ke­rius metus  pra­dė­tas įgy­ven­din­ti pro­jek­tas ir vėl sulau­kė dide­lio mok­s­lei­vių dėme­sio. Į Mato Slan­čiaus­ko  pro­gim­na­zi­ją lap­kri­čio 29d. susi­rin­ko 10  mok­s­lei­vių koman­dų iš visų rajo­no mokyk­lų: Gas­čiū­nų, Gatau­čių Mar­cės Kati­liū­tės, Kriu­kų pag­rin­di­nių mokyk­lų, Skaist­gi­rio gim­na­zi­jos, o   Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jai, Sau­lės pag­rin­di­nei mokyk­lai ir Žaga­rės gim­na­zi­jai atsto­va­vo po dvi 7–8 kla­sių moki­nių koman­dos. Moki­niai turė­jo atsa­ky­ti į įvai­rius gam­tos moks­lų teo­ri­nius klau­si­mus, atpa­žin­ti gam­to­je vyks­tan­čius fizi­ki­nius ir che­mi­nius reiš­ki­nius, įvar­din­ti gyvo­sios gam­tos reiš­ki­nius  ir pažin­ti savo rajo­ną, sužy­mė­ti rajo­no upes, seniū­ni­jas, rajo­no kai­my­nus…

Pri­zi­nes vie­tas pasi­da­li­no „Sau­lės“ pag­rin­di­nės mokyk­los, Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos ir Žaga­rės gim­na­zi­jos koman­dos  Vio­le­ta Zig­man­tie­nė, lai­ki­nai einan­ti Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos direk­to­rės parei­gas, padė­ko­jo daly­viams, pasi­džiau­gė pui­kio­mis mok­s­lei­vių žinio­mis, įtei­kė padė­kas ir pri­zus. Lie­tu­vos auto­mo­bi­lių kelių direk­ci­ja kon­kur­so daly­viams įstei­gė švie­čian­čius ir sau­gu­mui rei­ka­lin­gas dova­nas.  Visus mok­s­lei­vius sal­džiais pri­zais apdo­va­no­jo Eko­lo­gi­nio švie­ti­mo cent­ro direk­to­rius Egi­di­jus Čepu­lis.

Prot­mū­šio užduo­tis paren­gė ir kon­kur­są orga­ni­za­vo moky­to­jai Inga Misiu­vie­nė, Auš­ra Fila­to­vie­nė, Vai­da Dun­du­lie­nė, Asta Radžvi­lie­nė ir Tomas Jan­kaus­kas.

Estafečių varžybos

Mokyk­lo­je vyko Kalė­di­nio tur­ny­ro „Drą­sūs-stip­rūs-vik­rūs” esta­fe­čių 1–6 kla­sių var­žy­bos. Pra­di­nu­kų kla­sėms teko šios užduo­tys: pra­lįs­ti pro lan­ką, per­neš­ti teniso kamuo­liu­ką, suso­din­ti bul­ves, šuo­liuo­ti per lan­kus, šuo­liuo­ti su kamuo­liu, vary­ti dide­lį kamuo­lį ir suda­ly­vau­ti grei­čio esta­fe­tė­je.

Pir­mų kla­sių lai­mė­to­jai tapo 1A su moky­to­ja D. Klau­sie­nė, ant­rų kla­sių - 2A su moky­to­ja D. Mar­cin­ke­vi­čie­nė, tre­čių kla­sių tar­pe grei­čiau­si - 3B su moky­to­ja L. Pili­pa­vi­čie­nė ir 4 kla­sių gru­pė­je stip­riau­si 4A su moky­to­ja I. Kati­nie­nė.

5–6 kla­sės teko šios rung­tys: kamuo­lio vary­mas apie kliū­tis, šuo­liu­kai per suo­liu­ką, grin­dų rie­du­lio ir futbo­lo sla­lo­mas, snai­pe­riai, grei­čio esta­fe­tė.

Pir­mą vie­tą lai­mė­jo - 6B kla­sė, ant­rą vie­tą iško­vo­jo - 6A, o tre­čią vie­tą ati­te­ko 5A kla­sei.