M. Slančiausko bendruomenės nariai palaiko ryšius su savo draugais iš miesto darželių

Gruo­džio 18d. mažie­ji dar­že­li­nu­kai žiū­rė­jo šokių stu­di­jos „Kibirkš­tė­lė“ narių rodo­mą spek­tak­lį „Snie­go kara­lie­nė“ (reži­sa­vo mokyt. S. Pau­la­vi­čie­nė). Mažie­ji buvo šau­nūs žiū­ro­vai, nes ste­bė­jo spek­tak­lį labai įdė­miai.

Sve­čiai apžiū­rė­jo pra­di­nes kla­ses, kurias papuo­šė Kalė­dų belau­kian­tys pra­di­nu­kai.
Sve­čių vizi­tas buvo šil­tas ir malo­nus.

Pradinukų ilgalaikis projektas „Pažintis su profesijomis“

Apsi­lan­kę Joniš­kio žemės ūkio mokyk­lo­je, susi­pa­ži­nę su įvai­rio­mis žemės ūkio pro­fe­si­jo­mis, 1a ir 3b kla­sių moki­niai su savo moky­to­jo­mis D. Klau­sie­ne ir L. Pili­pa­vi­čie­ne toliau tęsia ilga­lai­kį pro­jek­tą „Pažin­tis su pro­fe­si­jo­mis”. Šį kar­tą moki­niai lan­kė­si pre­ky­bos cen­t­ruo­se „Tau“, kur susi­pa­ži­no su kepė­jo ir par­da­vė­jo pro­fe­si­jo­mis.

Moki­niai ne tik ste­bė­jo šių pro­fe­si­jų dar­bą, bet ir patys turė­jo gali­my­bę išban­dy­ti. Pir­mo­kai min­kė, kočio­jo, gami­no kūčiu­kus šven­ti­niam  sta­lui.  Tre­čio­kai  susi­pa­ži­no su par­duo­tu­vės sky­riais, suži­no­jo, kaip išdė­lio­ja­mos pre­kės ir  kur jos lai­ko­mos prieš paten­kant į  par­duo­tu­vės len­ty­nas. Par­da­vė­jos ir kepė­jos mie­lai pasa­ko­jo apie savo dar­bą.

Dėko­ja­me pre­ky­bos cent­rų „Tau“ dar­buo­to­joms už pri­ėmi­mą, nuo­šir­dų bend­ra­vi­mą, suteik­tas žinias.

Pra­di­nu­kai ir toliau tęs pažin­tį su pro­fe­si­jo­mis.