Saldžios ir saugios KALĖDOS

Gruo­dis – sma­gaus lau­ki­mo metas… Lau­kia­me pir­mo­jo snie­go, lau­kia­me gra­žių ir pra­smin­gų ren­gi­nių, lau­kia­me prieš­ka­lė­di­nio šur­mu­lio, žalias­ka­rės puošimo…laukiame Kalė­dų Sene­lio staig­me­nų.
DSC00692Gruo­džio 7 die­nos lau­kė ir mokyk­los penk­to­kai. Jie išsi­ruo­šė į netra­di­ci­nę edu­ka­ci­nę pamo­ką „ Sal­džios ir sau­gios Kalė­dos“, kurią pra­ve­dė Šiau­liuo­se.
Drau­giš­kai vai­kai rin­ko­si prie mokyk­los ir lūku­ria­vo. O štai ir auto­bu­sas. Važiuo­ja­me į šoko­la­do cent­rą. Mus malo­niai pasi­ti­ko šio cent­ro dar­buo­to­ja Eve­li­na, nutei­kė ne tik įdo­miai pamo­kai, bet ir lau­kia­miems siur­pri­zams. Suži­no­jo­me apie visas sal­džio­jo šoko­la­do rūšis, pama­tė­me šoko­la­do kelią iki pre­kysta­lio. Atsa­ki­nė­jo­me į „moky­to­jos“ Eve­li­nos klau­si­mus ir ne vie­nas buvo­me pre­mi­juo­ti sal­džiai­siais pri­zais.
Tačiau įdo­miau­sia visiems buvo prak­ti­nė pamo­kos dalis. Mes visi tapo­me didžiu­lio gamy­bos cecho „dar­buo­to­jais“: užsi­dė­jo­me kepu­rai­tes ir pri­juos­tes ir gami­no­me sal­dai­niu­kus su įvai­riu įda­ru. Gami­no­me sau, bro­liams ir sesėms, tėve­liams, sene­liams…
Sal­di buvo pamo­ka ir įdo­mi. Išrink­tas ir sal­dai­nis – pri­zi­nin­kas, tai Aiva­ro Senis besme­ge­nis. Įdo­miu mums pasi­ro­dė ir paties kon­di­te­rio dar­bas.
DSC00754Iš šoko­la­do cent­ro nuvy­ko­me į Šiau­lių prieš­gais­ri­nę gel­bė­ji­mo tar­ny­bą. Ten aplan­kė­me prieš­gais­ri­nės tar­ny­bos muzie­jų, suži­no­jo­me šios tar­ny­bos kūri­mo­si isto­ri­ją, jos nuei­tą kelią, tra­di­ci­jas. Įdo­mi buvo ir šios pro­fe­si­jos žmo­nių kas­die­ny­bė. Mums malo­niai buvo apro­dy­tos patal­pos, pama­tė­me kaip ilsi­si, tre­ni­ruo­ja­si mūsų gel­bė­to­jai, kaip jie pasi­ruo­šę savo kas­die­ni­niams žyg­dar­biams. Visus suža­vė­jo maši­nų sky­rius, galin­ga tech­ni­ka. Klau­si­mų penk­to­kams iški­lo labai daug, džiu­gu, kad į visus klau­si­mus gavo­me ir nuo­šir­džius atsa­ky­mus. Prieš­gais­ri­nės tar­ny­bos dar­buo­to­jai mus įspė­jo ir apie gre­sian­čius pavo­jus šven­čių metu, ir apie pag­rin­di­nes gais­ro prie­žas­tys bui­ty­je, ir apie gali­my­bes išveng­ti nelai­mių. Suži­no­jo­me, koks rim­tas fizi­nis pasi­ruo­ši­mas rei­ka­lin­gas šios pro­fe­si­jos dar­buo­to­jams. Skai­ty­ki­te toliau

Būsimi aviatoriai

DSC_9555Gruo­džio 7 die­na – Tarp­tau­ti­nė civi­li­nės avia­ci­jos die­na pro­gim­na­zi­jo­je buvo pami­nė­ta ypa­tin­gai. 8 kla­sių moki­niai turė­jo pro­gą susi­tik­ti su VGTU Anta­no Gus­tai­čio avia­ci­jos ins­ti­tu­to II kur­so stu­den­te, buvu­sia mūsų mokyk­los moki­ne Ugne Vasi­liauskai­te. Ugnė aštun­to­kams išsa­miai pri­sta­tė savo ins­ti­tu­tą, joje dės­to­mas avia­ci­jos mecha­ni­kos inži­ne­ri­jos, elekt­ro­ni­kos inži­ne­ri­jos (avia­ci­nės elekt­ro­ni­kos), skry­džių val­dy­mo ir kitas stu­di­jų prog­ra­mas . Moki­niai su dide­liu susi­do­mė­ji­mu klau­si­nė­jo apie stu­den­tų lais­va­lai­kį ir stu­di­jas, įsi­dar­bi­ni­mo gali­my­bes. O tie, kurie susi­do­mė­jo šio­mis pro­fe­si­jo­mis, turė­jo gali­my­bę nusi­fo­to­gra­fuo­ti su būsi­ma avia­ci­jos mecha­ni­kos inži­nie­re. Ugnės pavyz­dys užkrė­tė ir aštun­to­kes mer­gai­tes.

Ugdy­mo karje­rai koor­di­na­to­rės
Gita­na Svy­tie­nė
Vil­ma Kubi­lin­skai­tė

Seka pasa­ką man bal­tą
Žemei žie­mą, sako šal­ta,
Bet gera vai­kų šir­dis
Ją sušil­dys lyg ugnis.

 kaledinis_koncertas_2012Dėme­sio!
Gruo­džio 18 d. 14 val.
visus kvie­čia­me į mokyk­los aktų salę, kur vyks
KALĖDINIS KONCERTAS
Moki­niams, moky­to­jams, tėve­liams – visai mokyk­los bend­ruo­me­nei.
Lau­kia­me atvyks­tant!
Ren­gė­jai

Kalė­di­niai ren­gi­niai mokyk­lo­je:
Skai­ty­ki­te toliau

2A klasės svečias — Igniuko prosenelė Viktorija

Igno prosenelėĮ kla­sę sulau­kėm gar­bin­go sve­čio — Igniu­ko pro­se­ne­lės. Močiu­tė papa­sa­ko­jo, kaip sekė­si mažai gany­ti žąsis, kaip visos die­nos val­gis buvo tik duo­nos rie­ke­lė.
Močiu­tė pri­si­mi­nė savo mokyk­li­nius metus. Moki­niai susi­do­mė­ję klau­sė­si, kad ji kla­sė­je tetu­rė­jo vie­ną pieš­tu­ką ir sąsiu­vi­nį, rašė žąsies plunks­na, o mokė­si, kai pasi­baig­da­vo gania­va. Kla­sė­je buvo taip tylu, kad gir­dė­da­vo­si, kaip musė skren­da. Močiu­tė papa­sa­ko­jo, kaip namuo­se kep­da­vo duo­ne­lę, kaip ilgai rei­kė­da­vo min­ky­ti, kol “sie­na” apra­sos. Pasi­da­li­no įspū­džiais apie Kūčių ir Kalė­dų šven­ti­mą. Mie­lai atsa­ki­nė­jo į moki­nių užduo­tus klau­si­mus, kurių buvo daug ir įvai­rių. Ant­ro­kė­liai pado­va­no­jo sve­čiui nup­ieš­tų svei­ki­ni­mų, kuriuo­se dėko­jo už močiu­tės atvy­ki­mą, palin­kė­jo geros svei­ka­tos, daug švie­sių die­nų. Močiu­tė pavai­ši­no vai­ku­čius sal­dai­niais ir pri­ža­dė­jo kitais metais mus vėl aplan­ky­ti.

Aštuntokų susitikimas su dailininku — tapytoju

Gruo­džio 5 die­ną, tre­čia­die­nį, šeš­tos ir sep­tin­tos pamo­kų metu M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je dai­lės kabi­ne­te sve­čia­vo­si ir aštun­to­kams vedė dai­lės pamo­ką Šiau­lių Uni­ver­si­te­to Menų fakul­te­to pro­fe­so­rius, pro­deka­nas, dai­li­nin­kas – tapy­to­jas RIČIARDAS GARBAČIAUSKAS (pagal pro­jek­tą iš bend­rai finan­suo­ja­mo Euro­pos fon­do lėšų – AKIM „Aukš­tos kul­tū­ros impul­sai mokyk­loms 8–12 kla­sėms“).
Pamo­kos pra­džio­je dai­li­nin­kas papa­sa­ko­jo moki­niams apie dai­li­nin­ko – tapy­to­jo pro­fe­si­ją, dai­li­nin­ko dar­bų įvai­ro­ves, bei jų sub­ti­ly­bes. Moki­niai turė­jo gali­my­bę apžiū­rė­ti paties dai­li­nin­ko sukur­tus dar­bus. Po to moki­niams buvo pasiū­ly­ta patiems „para­gau­ti dai­li­nin­ko duo­nos“ ir nup­ieš­ti … dan­gų. Su dide­liu entu­ziaz­mu visi ėmė­si dar­bo. Pie­ši­mo metu dai­li­nin­kas negai­lė­jo pata­ri­mų ir pagy­ri­mų visiems pie­šian­tiems. Pamo­kos pabai­go­je dai­li­nin­kas pako­men­ta­vo nup­ieš­tus dar­bus ir pasi­džiau­gė akty­viu daly­va­vi­mu pamo­ko­je, bei įdo­mia moki­nių fan­ta­zi­ja išlie­ta popie­riu­je.