Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos moki­niai ir tech­no­lo­gi­jų moky­to­jai G. Sta­gie­nė ir V. Mar­ti­nai­tis, per tech­no­lo­gi­jų pamo­kas, kai visas pasau­lis turi tilp­ti kam­ba­ry­je, kūrė basų kojų taką kitaip.

4A kla­sės moki­niai per lie­tu­vių kal­bos pamo­kas susi­pa­žįs­ta su lie­tu­vių lite­ra­tū­ros auto­riais: Mar­ty­nu Mažvy­du, Kri­sti­jo­nu Done­lai­čiu ir Anta­nu Bara­naus­ku. Moky­to­ja Jani­na Lian­dz­ber­gie­nė sugal­vo­jo žais­min­giau pažvelg­ti į Anta­no Bara­naus­ko kūri­nį „Anykš­čių šile­lis“ ir su moki­niais nup­ie­šė įvai­riau­sių iliust­ra­ci­jų bei sukū­rė fil­mu­ką.

Specialiosios pedagogikos skyriaus konferencija

Nau­din­ga patir­tis buvo daly­vau­ti ir skai­ty­ti pra­ne­ši­mą nuo­to­li­nė­je Nacio­na­li­nės švie­ti­mo agen­tū­ros Spe­cia­lio­sios peda­go­gi­kos sky­riaus orga­ni­zuo­to­je kon­fe­ren­ci­jo­je – ref­lek­si­jo­je. skir­tą logopedų/specialiųjų peda­go­gų meto­di­nių grupių/būrelių pir­mi­nin­kams, PPT spe­cia­lie­siems peda­go­gams ir logo­pe­dams. Vebi­na­ro metu pasi­da­li­nau savo gerą­ja patir­ti­mi apie pasi­tei­si­nu­sius švie­ti­mo pagal­bos tei­ki­mo  būdus pro­gim­na­zi­jo­je, apie iššū­kius ir džiaugs­mus nuo­to­li­nio dar­bo kon­teks­te bei švie­ti­mui skir­tų ištek­lių val­dy­mą, sis­te­mi­ni­mo gali­my­bes nuo­to­li­nio dar­bo metu. Džiau­giuo­si pro­gim­na­zi­jos moky­to­jais, kitais švie­ti­mo pagal­bos spe­cia­lis­tais, kurie įsi­klau­so, taria­si, ieš­ko gali­my­bių indi­vi­dua­li­zuo­ti užduo­tis moki­niams, pade­da bend­rau­ti su moki­niais bei jų Tėve­liais. Kon­fe­ren­ci­jos metu buvo nau­din­ga išgirs­ti kitų kole­gų patir­čių orga­ni­zuo­jant ir tei­kiant švie­ti­mo pagal­bą moki­niams, jų Tėve­liams. Tikiuo­si, kad pasi­sem­ta patir­tis padės gerin­ti švie­ti­mo pagal­bos pri­ei­na­mu­mą pro­gim­na­zi­jo­je, o pasi­da­lin­ta patir­tis su kole­go­mis jiems taip pat bus nau­din­ga ir pra­smin­ga tei­kiant švie­ti­mo pagal­bą spe­cia­lių­jų ugdy­mo­si porei­kių moki­niams.

Spe­cia­lio­ji peda­go­gė Aud­ro­nė

Nuo­šir­džiai dėko­ja­me mūsų pro­gim­na­zi­jos rėmė­jams Anže­lai ir Kęs­tu­čiui Bei­no­ra­vi­čiams, pado­va­no­ju­siems naš­lai­čių. Jos džiu­gins kiek­vie­ną, aplan­kan­tį mokyk­los kie­mą.

Kvie­čia­me vir­tu­aliai pasi­vaikš­čio­ti po mūsų pro­gim­na­zi­jos muzie­jų. Čia gra­žiai susė­dę pro lan­gus dai­ro­si Atmin­tis, Lai­kas ir Ver­ty­bės.

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmi

Sėk­min­ges­niam nuo­to­li­nio moky­mo­si orga­ni­za­vi­mui, įgy­ven­di­nant pro­jek­tą „Mokyk­lų aprū­pi­ni­mas gam­tos ir tech­no­lo­gi­nių moks­lų prie­mo­nė­mis“ (kodas Nr.09.1.3‑CPVA ‑V-704–02-0001), pro­gim­na­zi­ja iš Nacio­na­li­nės švie­ti­mo agen­tū­ros sulau­kė 60 plan­še­čių ir 2 nešio­ja­mų kom­piu­te­rių. Prie­mo­nės ski­ria­mos socia­liai jaut­rių šei­mų vai­kams bei šei­moms, augi­nan­čioms 2–3 ar dau­giau vai­kų. Mokyk­la nuo­lat domi­si esa­ma situ­aci­ja ir, atsi­ra­dus papil­do­mam porei­kiui, aprū­pi­na moki­nius būti­no­sio­mis IT prie­mo­nė­mis.

Prieš pat karan­ti­ną mokyk­lo­je orga­ni­zuo­ta Tau­to­dai­lės metams skir­ta seno­jo juos­tų audi­mo puo­se­lė­to­jos, moky­to­jos Ugnės Vai­ne­i­kie­nės vyti­nių, pin­ti­nių ir juos­tų, aus­tų skie­te­lių, bei tau­to­dai­li­nin­kės Dalios Pet­rai­tie­nės tau­ti­nių dra­bu­žių kolek­ci­jos paro­da.

Akį vilio­jo moky­to­jos Ugnės sukur­tų juos­tų raš­tai, spal­vos. Kiek­vie­nas dar­bas — savi­ta isto­ri­ja. Įdo­miau­siu kūri­niu drą­siai būtų gali­ma pava­din­ti Žiem­ga­los kraš­to spal­vo­mis ir ori­gi­na­liais raš­tais aus­tą ser­ti­fi­kuo­tą juos­tą. Džiau­gia­mės ir didžiuo­ja­mės moky­to­jos talen­tu!

Įspū­din­gi ir žino­mos Joniš­kio kraš­to tau­to­dai­li­nin­kės, tau­ti­nių kos­tiu­mų kūrė­jos, teks­ti­li­nin­kės Dalios Patrai­tie­nės paro­dai pateik­ti tau­ti­niai kos­tiu­mai. Pats pačiau­sias dra­bu­žis — pagal M. Slan­čiaus­ko brė­ži­nius sukur­ta ser­mė­ga. Vyriš­kas apda­ras įspū­din­gas dar ir tuo, kad jo kūri­mui tau­to­dai­li­nin­kė panau­do­jo ori­gi­na­lią, vie­nos joniš­kie­tės dėka išsau­go­tą XIX amžiaus milo medžia­gą.