Piešinių paroda „Simetrija matematikoje“

Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je spa­lio mėn. pra­džio­je vei­kė 8b kla­sės moki­nių pie­ši­nių paro­da „Simet­ri­ja mate­ma­ti­ko­je“. Jau­nie­ji meni­nin­kai „išsklei­dė“ gėlės žie­dą, pri­tai­kę simet­ri­jos meto­dą, panau­do­jo siū­lo ir akva­re­lės tech­ni­ką, išga­vo nuo­sta­bius pie­ši­nius. Kvie­čia­me pasi­žval­gy­ti čia!
Paro­dą paren­gė mate­ma­ti­kos vyr. moky­to­ja Kri­s­ti­na Jačun­skie­nė

4a klasės mokinių išvyka M. Slančiausko keliais

4a kla­sės moki­niai kar­tu su moky­to­ja I. Kati­nie­ne aplan­kė Mato Slan­čiaus­ko muzie­jų. Moki­niai susi­pa­ži­no su muzie­jaus eks­po­na­tais. Vai­ku­čių dėme­sį ypač patrau­kė žirk­lės, kurias nau­do­jo pats siu­vė­jas Matas Slan­čiaus­kas. Edu­ka­ci­nė pamo­ka „Molis mano ran­ko­se“ vyko Rei­bi­nių kai­mo Ama­tų cent­re. Ten mūsų lau­kė Sau­ly­tės mamy­tė. Ji pavai­ši­no mus arba­ta ir sal­du­my­nais. Moki­niai, sušil­dę ran­ku­tė­se molį, nulip­dė įvai­riau­sių dar­be­lių.

Rude­niš­ko­mis spal­vo­mis gėrė­jo­mės apsi­lan­kę ant Uoly­no kal­vos. Ste­bė­jo­me, kaip suda­ry­ta dolo­mi­ti­nė ato­dan­ga, žaidė­me žai­di­mus, gro­žė­jo­mės esan­čio­mis medžio skulp­tū­ro­mis.

Grį­žo­me į mokyk­lą įgi­ję isto­ri­nių ir prak­ti­nių žinių.

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija

Spa­lio 13 die­ną, Joniš­kio rajo­no savi­val­dy­bės visuo­me­nės svei­ka­tos biu­ras, M Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je, orga­ni­za­vo moky­mus 7 kla­sių moki­niams „Alko­ho­lio, taba­ko ir kitų psi­chi­ką vei­kian­čių medžia­gų var­to­ji­mo pre­ven­ci­ja”.  Moky­mų dės­ty­to­jas — Darius Jone­i­kis.

Lek­to­rius moky­mus pra­dė­jo pasa­ko­ji­mu apie savo asme­ni­nę patir­tį rūkant, savi­jau­tą metus rūky­ti, niko­ti­no suke­lia­mas ligas. Paaiš­ki­no, kokius che­mi­nius prie­dus gamin­to­jai deda į taba­ką, norint sustip­rint ir pail­gint jo povei­kį, paro­dė bur­nos, lie­žu­vio mulia­žus su vėži­niais bur­nos ert­mės susir­gi­mais.

Labai papli­tus elekt­ro­ni­nių ciga­re­čių var­to­ji­mui tarp paaug­lių, lek­to­rius paaiš­ki­no apie jų žalin­gą povei­kį, che­mi­nes medžia­gas, kurios nau­do­ja­mos rūkant šias ciga­re­tes.

Buvo papa­sa­ko­ti įvai­rūs atve­jai, kuriais rem­da­ma­sis, moky­mų lek­to­rius pri­sta­tė paskai­tą apie alko­ho­lį ir jo žalin­gą povei­kį. Moki­niams — sava­no­riams buvo uždė­ti imi­ta­ci­niai alko­ho­lio ir nar­ko­ti­nių medžia­gų aki­niai ir papra­šy­ta per­ei­ti tie­sia lini­ja. Per­ėjus, moki­niai papa­sa­ko­jo savo pojū­čius, kaip žmo­gus jaus­tų­si apsvai­gęs nuo alko­ho­lio ir nar­ko­ti­nių medžia­gų.

Integruotos patyriminio ugdymo pamokos

Inte­gruo­tos paty­ri­mi­nio ugdy­mo pamo­kos kito­se erd­vė­se sutei­kia  moki­niams dau­giau gali­my­bių pažin­ti gam­tos pasau­lį. Pamo­kos 3 B kla­sės moki­niams vyko Joniš­kio Kul­tū­ros cent­ro paro­dų salė­je, mies­to par­ke, mokyk­los lau­ko kla­sė­je, Uoly­no kal­ne Skaist­gi­ry­je, vais­ta­žo­lių ūky­je.

Krikštynos!

Penk­ta­die­nį mokyk­los teri­to­ri­jo­je vyko Mato Slan­čiaus­ko pro­ka­riuo­me­nės šauk­ti­nių moko­mo­sios pra­ty­bos. Visi daly­va­vę šauk­ti­niai pra­ty­bų įšū­kius šau­niai įvei­kė ir tapo Mato Slan­čiaus­ko pro­ka­riuo­me­nės kariū­nais! Šau­nuo­liai aštun­to­kai suor­ga­ni­za­vę penk­to­kų krikš­ty­nas, pade­monst­ra­vę pui­kius išra­din­gu­mo, orga­ni­zuo­tu­mo, susi­klau­sy­mo, koman­di­nio dar­bo įgū­džius! Šau­nuo­liai penk­to­kai, neiš­si­gan­dę rude­niš­ko lie­taus ir sma­giai, entu­zias­tin­gai atli­kę visas jiems pareng­tas užduo­tis! Didžiau­sias pagy­ri­mas Pao­lai — viso šio ren­gi­nio „varik­liu­kui“!

Spe­cia­lią­sias pra­ty­bas moki­niai su spe­cia­lią­ja peda­go­ge Nerin­ga Kai­rie­ne pra­de­da labai įdo­miai. Skai­čiuo­ti ir „rašy­ti“ ima ne tik rašik­liu ar paga­liu­kais, bet šiek tiek kitaip, panau­do­da­mi gam­ti­nes medžia­gas. Pra­ty­bų metu vai­kai dėlio­ja skai­čius, skai­čiuo­ja, deda iš kaš­to­nų ir giliu­kų rai­de­les, ska­čiu­kus. Moki­niai būna labai lai­min­gi, kai gali dirb­ti su natū­ra­lio­mis medžia­go­mis. Taip lavi­na­ma jų ran­kų moto­ri­ka, atmin­tis, tobu­li­na­mi paži­ni­mo pro­ce­sai. Vai­kai grei­čiau įsi­me­na skai­čius ir rai­des, susi­pa­žįs­ta su gam­ti­nė­mis medžia­go­mis.

Pasi­džiau­ki­me rude­niu bei jo gėry­bė­mis😊.