1B ekskursija „Mato Slančiausko keliais“

Švęs­da­mi Mato Slan­čiaus­ko 170 metų gim­ta­die­nį ir norė­da­mi kuo dau­giau suži­no­ti apie jo gim­tą­sias vie­tas, kovo 9 die­ną 1B kla­sės moki­niai susi­ruo­šė į eks­kur­si­ją „Mato Slan­čiaus­ko keliais“.

Pir­mo­kai kelia­vo šiuo marš­ru­tu:

  • Joniš­kis — M.Slančiausko pro­gim­na­zi­ja,
  • Skaist­gi­rys — M.Slančiausko gat­vė,
  • Rei­bi­niai — M.Slančiausko namas – muzie­jus,
  • Trum­pa­i­čiai — M.Slančiausko tėviš­kė, sto­gas­tul­pis skir­tas M.Slančiausko ini­cia­ty­va sukur­tos „Atga­jos“ drau­gi­jos 100-mečiui pami­nė­ti,
  • Rudiš­kiai — M.Slančiausko kapas,
  • Joniš­kis — M.Slančiausko gat­vė,
  • Joniš­kis — M.Slančiausko pro­gim­na­zi­ja.

Mums pati­ko! Kvie­čia­me ir jus pasi­va­ži­nė­ti Mato Slan­čiaus­ko keliais. Lin­ki­me jums gerų įspū­džių!

1B kla­sės moky­to­ja Šarū­nė Api­ny­tė

Mokyklas pasiekė 2019 m vykusios Programavimo savaitės rezultatai:

Nau­jas ES prog­ra­ma­vi­mo savai­tės rekor­das: 4,2 mln. daly­vių ir dau­giau nei 72 000 ren­gi­nių 2019 m. Jau žino­mi itin sėk­min­gos 2019 m. ES prog­ra­ma­vi­mo savai­tės rezul­ta­tai: jos metu buvo suor­ga­ni­zuo­ta dau­giau nei 72 000 ren­gi­nių, pri­trau­ku­sių 4,2 mln. daly­vių iš dau­giau nei 80 pasau­lio šalių. Dau­gu­ma ren­gi­nių buvo skir­ti skait­me­ni­niam mąs­ty­mui ir patrauk­liam bei links­mam prog­ra­ma­vi­mo pag­rin­dų paži­ni­mui, vis dėl­to dau­gė­ja ren­gi­nių, kuriuo­se pag­rin­di­nis dėme­sys ski­ria­mas pažan­gioms tech­no­lo­gi­joms, kaip antai robo­ti­kai ir dirb­ti­niam inte­lek­tui.

Iššū­kis „Code Week 4 all“ tapo svar­biu 2019 m. prog­ra­ma­vi­mo savai­tės sėk­mės veiks­niu. Jis ska­ti­na mies­tų, regio­nų bei šalių bend­ra­dar­bia­vi­mą ir gero­sios patir­ties mai­nus. Orga­ni­za­to­riai sukū­rė dau­giau nei 2 400 ren­gi­nių aljan­sų. 596 aljan­sai susie­jo mažiau­siai dešimt ren­gi­nių, 655 aljan­sai subū­rė dau­giau nei 500 daly­vių, o 137 aljan­sų veik­lo­je daly­va­vo trys ar dau­giau šalių. Iš viso 1 177 aljan­sams pavy­ko pasiek­ti bent vie­ną iš tri­jų nusta­ty­tų tiks­lų, ir jų orga­ni­za­to­riai gaus meis­triš­ku­mo pažy­mė­ji­mą. 53 aljan­sai pasie­kė visus tris tiks­lus.

Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos, Žaga­rės gim­na­zi­jos mok­s­lei­viai su part­ne­riais iš Graiki­jos, Tur­ki­jos ir Mol­do­vos pasie­kė visus 3 tiks­lus ir tapo vie­ni iš 53  lai­mė­to­jų.

TREČIOJI VIETA RESPUBLIKINIAME KONKURSEGARBINGAS APDOVANOJIMAS

Mini­me 170-ąsias M. Slan­čiaus­ko gimi­mo meti­nes

Jau tre­čius metus iš eilės mūsų pro­gim­na­zi­jos moki­niai daly­vau­ja Kau­no tau­ti­nės kul­tū­ros cent­ro orga­ni­zuo­ja­ma­me res­pub­li­ki­nia­me kūry­bi­nia­me etno­gra­fi­nės kraš­to­ty­ros kon­kur­se „Jei pra­kal­bė­tų, daug pasa­ky­tų“ ir kiek­vie­ną­kart pel­no pri­zi­nes vie­tas. Šie­me­tis kon­kur­sas buvo išskir­ti­nis, šven­ti­nis, skir­tas Lie­tu­vos Nepri­klau­so­my­bės atkū­ri­mo die­nai. Jame mok­s­lei­vių koman­da užėmė gar­bin­gą 3‑ąją vie­tą. Iš viso 5–8 kla­sių gru­pė­je var­žė­si 18 daly­vių.

Reng­da­mie­si šiam kon­kur­sui, moki­niai turi susi­ra­sti seną etno­gra­fi­nį namų apy­vo­kos daik­tą, jau beiš­ke­liau­jan­tį į užmarš­tį, jį nufo­to­gra­fuo­ti, pada­ry­ti nuo­trau­ką, pareng­ti daik­to met­ri­ką ir kar­tu su nuo­trauka išsiųs­ti kon­kur­so ren­gė­jams. Tada sukur­ti išra­din­gą sce­na­ri­jų ar kūri­nį ir pasi­rink­tą­jį daik­tą „pri­kel­ti“, sugy­vin­ti savo pri­sta­ty­me, paaiš­kin­ti to bui­ties rakan­do paskir­tį ir panau­do­ji­mo gali­my­bes. Ir, be jokios abe­jo­nės, tam rei­kia pasi­telk­ti išmo­nę ir kūry­bin­gu­mą.

Šie­met mūsų mok­s­lei­vių gru­pė ren­gė­si pri­sta­ty­ti rati­nį (rate­lį). Luka Damb­rauskai­tė (8b kl.) ir Kami­lė Kuprytė(8b kl.)  kūrė sce­na­ri­jų, po to subū­rė mok­s­lei­vių gru­pę savo idė­jai įgy­ven­din­ti. Prie mer­gi­nų pri­si­dė­jo Vil­tė Dagytė(8b kl.), Mari­ja Žuronaitė(8b kl.), Emi­li­ja Laurinavičiūtė(8b kl.), Bri­gi­ta Budreckaitė(8a kl.), Aldas Svytė(8b kl.)  bei Tau­tvy­das Kulyčius(7b kl.). Šmakš­tus vai­di­ni­mas „Nuo­ta­kos pasi­rin­ki­mas“ ne tik supa­žin­di­no su ver­pi­mo rate­lio paskir­ti­mi, bet ir pabrė­žė vie­ną iš esmi­nių tau­tos ver­ty­bių – darbš­tu­mą. O tau­ti­nis šokis ir tau­ti­nė atli­kė­jų apran­ga sutei­kė pasi­ro­dy­mui žave­sio. Pasi­reng­ti kon­kur­sui mok­s­lei­viams padė­jo moky­to­jos Sand­ra Pau­la­vi­čie­nė ir Ali­na Jonai­tie­nė.

Esa­me tik­ri, jog mok­s­lei­vių įsi­trau­ki­mas į kraš­to­ty­ri­nę veik­lą – tai pagar­bos mūsų žymiam kraš­tie­čiui M. Slan­čiaus­kui žen­klas ir jo įdė­to triū­so į tau­ti­nio pavel­do išsau­go­ji­mą įver­ti­ni­mas.

 

Atvira integruota rusų — technologijų pamoka

Š. m. kovo 5 d. Auš­ros gim­na­zi­jo­je vyko atvi­ra inte­gruo­ta rusų — tech­no­lo­gi­jų pamo­ka, kurios tema: Gal­vos apdan­ga­las Kak­oš­ni­kas.

Šiai pamo­kai  8a kl. moki­niai  ir rusų kal­bos moky­to­ja J. Alek­sand­ra­vi­čie­nė, bei tech­no­lo­gi­jų moky­to­ja G. Sta­gie­nė pra­dė­jo ruoš­tis iš anks­to. Moki­niai per tech­no­lo­gi­jos pamo­kas pada­rė Kak­os­ni­kus, domė­jo­si jų isto­ri­ja, rin­ko tin­ka­mas spal­vas, puo­šė rusiš­kais raš­tais ir t. t. Per rusų kal­bos pamo­kas mer­gai­tės kūrė video, paly­gi­no rusų liau­dies kos­tiu­mus su lie­tu­vių kos­tiu­mais ir suži­no­jo kokie pana­šu­mai.

Šio­je pamo­ko­je daly­va­vo Auš­ros gim­na­zi­jos moki­niai ir jų rusų kal­bos moky­to­ja K. Mar­ti­nai­tie­nė ir tech­no­lo­gi­jų moky­to­ja K. Judžen­ty­tė iš Auš­ros gim­na­zi­jos. Moki­niai pri­sta­tė  video, dir­bo gru­pė­se: spren­dė kry­žia­žo­dį ir dėlio­jo patar­lę. Rusų kal­bos moky­to­jos moki­niams papa­sa­ko­jo apie Kak­oš­ni­ko seno­vi­nį gal­vos apdan­ga­lą .

Nuo­šir­dus ačiū moki­niams už pui­kiai atlik­tus dar­bus, jūs esa­te šau­nuo­liai ir dėko­ja­me moky­to­jams už šil­tą bend­ra­dar­bia­vi­mą.

Moky­to­jos: J. Alek­sand­ra­vi­čie­nė ir G. Sta­gie­nė

FK „Saned’“ tre­ni­ruo­ja­mi jau­nie­ji M. Slan­čiaus­ko pri­gim­na­zi­jos futbo­lis­tai pir­mi Šiau­rės Lie­tu­vo­je. Lau­kia kova Lie­tu­vos geriau­sių­jų ket­ver­tu­ke.

Gerbiamieji,

Rekomenduojama

Ger­bia­mie­ji,
pra­šo­me Jūsų skir­ti 1,2 pro­cen­to GPM (gyven­to­jų paja­mų mokes­čio) Mato Slan­čiaus­ko  pro­gim­na­zi­jai.
Surink­tas lėšas keti­na­ma skir­ti moki­nių ugdy­mo­si sąly­gų geri­ni­mui. Inves­tuo­ti į vai­kų atei­tį visa­da pra­smin­ga!

Mato Slančiausko savaitės baigiamajame renginyje apdovanoti konkursų nugalėtojai

Mato Slan­čiaus­ko savai­tės bai­gia­mo­jo ren­gi­nio tiks­las – apžvelg­ti atlik­tus dar­bus, pasi­džiaug­ti jais ir apdo­va­no­ti kon­kur­sų nuga­lė­to­jus. Direk­to­rė Ligi­ta Eit­ke­vi­čie­nė akcen­ta­vo svar­bų indė­lį kiek­vie­no mok­s­lei­vio ir moky­to­jo į 170 gimi­mo metų jubi­lie­jaus pami­nė­ji­mą Mato Slan­čiaus­ko, kurio var­du pava­din­to­je mokyk­lo­je moko­mės ir dir­ba­me. Lie­tu­vių kal­bos moky­to­ja A. Jonai­tie­nė apžvel­gė atlik­tus dar­bus ne tik per lie­tu­vių , bet ir kitų daly­kų pamo­kas. Dar­bai buvo eks­po­nuo­ja­mi aktų salė­je, kur ir vyko ren­gi­nys. Visi galė­jo juos pama­ty­ti, pasi­džiaug­ti, ras­ti savo dar­bą. Tai ir dau­gy­bė iška­bin­tų laiš­kų, kuriuos rašė 5–8 kla­sių mok­s­lei­viai, dai­lės pamo­kų dar­be­liai — M. Slan­čiaus­ko port­re­to ir jo sody­bos pie­ši­niai, vers­tos į ang­lų kal­bą biog­ra­fi­jos teks­tai, anke­tos apie M. Slan­čiaus­ką rusų kal­ba, įdo­mūs sten­dai, dary­ti per mate­ma­ti­kos pamo­kas. Na, o kūry­bi­nių dar­bų kon­kur­sas šiais metais buvo toks – moki­niai rašė laiš­ką Matui Slan­čiaus­kui. Rei­kė­jo pasi­telk­ti vaiz­duo­tę, juk užduo­tis tik­rai neleng­va – para­šy­ti laiš­ką žmo­gui, kurio jau beveik šim­tas metų kaip nėra su mumis. Joniš­kio Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus spe­cia­lis­tė Auš­ra Luk­šai­tė-Lapin­skie­nė atvy­ko pas mus ir atne­šė kny­gų, kurio­mis ir apdo­va­no­jo­me dvy­li­ka mok­s­lei­vių, geriau­siai para­šiu­sių laiš­ką. Svei­ki­na­me kūry­bi­nio kon­kur­so lau­re­at­us! Tai Est­rė­ja Dri­go­tai­tė (5a kl.), Gus­tė Natrai­tė (5b kl.), Vil­tė­ja Rau­dy­tė (5b kl.), Tėja Zig­man­tai­tė (6a kl.), Aus­tė­ja Danie­lė (6b kl.),  Aus­tė­ja Bal­čiū­nai­tė (7a kl.), Mil­da Valan­čiū­tė (7b kl.), Bri­gi­ta Bud­rec­kai­tė (8a kl.), Faus­ta Žeb­rauskai­tė (8a kl.), Luka Damb­rauskai­tė (8b kl.), Emi­li­ja Lau­ri­na­vi­čiū­tė (8b kl.) ir Luka Dru­pa­i­tė (8a kl.), kuriai už nuo­šir­džiau­sią laiš­ką padė­ko­jo ir dova­ną įtei­kė mokyk­los Direk­to­rė. Skai­ty­ki­te toliau