Žalingų įpročių prevencija

Lap­kri­čio 13 die­ną, Joniš­kio rajo­no savi­val­dy­bės visuo­me­nės svei­ka­tos biu­ras, M Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je, orga­ni­za­vo moky­mus 8 kla­sių moki­niams „Alko­ho­lio, taba­ko ir kitų psi­chi­ką vei­kian­čių medžia­gų var­to­ji­mo pre­ven­ci­ja” (ES) Moky­mų dės­ty­to­jas — Darius Jone­i­kis.
Lek­to­rius moky­mus pra­dė­jo pasa­ko­ji­mu apie savo asme­ni­nę patir­tį rūkant, savi­jau­tą metus rūky­ti, niko­ti­no suke­lia­mas ligas. Paaiš­ki­no, kokius che­mi­nius prie­dus gamin­to­jai deda į taba­ką, norint sustip­rint ir pail­gint jo povei­kį, paro­dė bur­nos, lie­žu­vio mulia­žus su vėži­niais bur­nos ert­mės susir­gi­mais.
Labai papli­tus elekt­ro­ni­nių ciga­re­čių var­to­ji­mui tarp paaug­lių, lek­to­rius paaiš­ki­no apie jų žalin­gą povei­kį, che­mi­nes medžia­gas, kurios nau­do­ja­mos rūkant šias ciga­re­tes.
Buvo papa­sa­ko­ti įvai­rūs atve­jai, kuriais rem­da­ma­sis, moky­mų lek­to­rius pri­sta­tė paskai­tą apie alko­ho­lį ir jo žalin­gą povei­kį. Moki­niams — sava­no­riams buvo uždė­ti imi­ta­ci­niai alko­ho­lio ir nar­ko­ti­nių medžia­gų aki­niai ir papra­šy­ta per­ei­ti tie­sia lini­ja. Per­ėjus, moki­niai papa­sa­ko­jo savo pojū­čius, kaip žmo­gus jaus­tų­si apsvai­gęs nuo alko­ho­lio ir nar­ko­ti­nių medžia­gų.
Buvo pade­monst­ruo­tos apsvai­gi­mo nuo nar­ko­ti­nių medžia­gų iden­ti­fi­ka­vi­mo kor­te­lės.

Edukacinė pamoka „Krentanti žvaigždė“. Astronomijos mokslas senovės bei dabarties lietuvių kultūroje

1a  ir 3a kasių moki­niai su moky­to­jo­mis J. Matu­lie­ne ir D. Mar­cin­ke­vi­čie­ne domė­jo­si ast­ro­no­mi­jos moks­lu ir ast­ro­no­mo pro­fe­si­ja.

- Kaip skam­ba Sau­lė? O kodėl mes jos negir­di­me Žemė­je?- Ar yra gyvy­bė Mar­se? O mano katė var­du Mar­sas! 😀Ir dar yra toks sal­dai­nis Mar­sas! 😀 Ir dar yra Mil­ky Way sal­dai­nis, žino­te tokį? 🤔Apie Kos­mo­so įdo­my­bes, keis­te­ny­bes ir viso­kius kito­kius daly­kus šian­dien klau­sė­si ir gir­dė­jo Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos pra­di­nių kla­sių moki­nu­kai. Nuo šiol jie visi, paklaus­ti, ar yra žiū­rė­ję pro tele­sko­pą, atsa­kys TAIP! 🔭👍Kvie­čia­me jus daly­vau­ti kūry­bi­nių dar­bų kon­kur­se MES — ŽVAIGŽDŽIŲ VAIKAI su gali­my­be lai­mė­ti 500€ ver­tės tele­sko­pą savo mokyk­lai! 🔭

Pos­ted by Gar­sios Tylos Obser­va­to­ri­ja ir Edu­ka­ci­jos on 2019 m. lap­kri­čio 12 d., ant­ra­die­nis

Matematikos konkursas

Lap­kri­čio 14 d. gru­pė mūsų pro­gim­na­zi­jos moki­nių vyko į Šiau­lių S. Šal­kau­skio gim­na­zi­ją. Ten vyko koman­di­nis mate­ma­ti­kos kon­kur­sas. Koman­dą suda­ro pen­ki moki­niai, po vie­ną iš 5; 6; 7; 8 kla­sės, ir dar vie­nas pasi­rink­ti­nai iš kurios nors kla­sės. Mūsų mokyk­lą atsto­va­vo dvi koman­dos. Moki­niai dvi valan­das spren­dė užda­vi­nius. Grį­žo­me gerai nusi­tei­kę, apta­ri­nė­da­mi dar­bo koman­do­je patir­tį. Penk­to­kai vyko pir­mą kar­tą, kiti  jau ne pir­mą. Rezul­ta­tų teks palauk­ti. Šau­nie­ji mūsų mate­ma­ti­kai: Eli­gi­jus Vai­š­nys 5a; Gabi­ja Užku­rai­ty­tė 5b; Emi­li­ja Skablauskai­tė 6a; Nojus Nau­sė­da 6a; Ores­tas Voz­bu­tas 7a; Aud­rin­ga Daš­ke­vi­čiū­tė 7b; Pijus Juo­čas 8b; Dovy­das Pet­ry­la 8b; Emi­lė Bal­čiū­nai­tė 8a; Faus­ta Žeb­rauskai­tė 8a.

 Moky­to­ja J. Dau­pa­rie­nė

Paskelbti rašinių konkurso „Miškais ateina ruduo“ nugalėtojai

Marius Kati­liš­kis (Albi­nas Vait­kus), vie­nas iški­liau­sių mūsų kraš­to rašy­to­jų, augo Kati­liš­kių kai­me neto­li Žaga­rės. Šis talen­tin­gas pro­zi­nin­kas tar­si dai­li­nin­kas drobė­je savo kūry­bo­je nuta­pė ryš­kų to laik­me­čio Lie­tu­vos gam­tos ir jos žmo­nių paveiks­lą. Be galo sod­ri ir tur­tin­ga rašy­to­jo kal­ba – ne stu­di­jų aukš­to­jo­je mokyk­lo­je pasek­mė, o bend­ra­vi­mo su savo­jo kraš­to žmo­nė­mis, įsi­klau­sy­mo ir įsi­žiū­rė­ji­mo vai­sius. Minint rašy­to­jo 105-ąsias gimi­mo meti­nes, Žaga­rės kul­tū­ros cent­ras pas­kel­bė raši­nių kon­kur­są „Miš­kais atei­na ruduo”, skir­tą Mariui Kati­liš­kiui ir jo kūry­bai atmin­ti. Šia­me kon­kur­se daly­va­vo ir mūsų pro­gim­na­zi­jos mok­s­lei­viai. Džiau­gia­mės, kad net trys iš jų tapo šio kon­kur­so lau­re­atais. Šių mok­s­lei­vių lie­tu­vių kal­bos moky­to­ja Ali­na Jonai­tie­nė pasi­džiau­gė, kad nuo­šir­dūs kūry­bi­niai moki­nių dar­be­liai pati­ko ver­ti­ni­mo komi­si­jai.

1‑ąją vie­tą kon­kur­se užėmė J. Luk­šai­tės (II gimn. kl. „Auš­ros“ gim­na­zi­ja) imp­re­si­ja „Pava­sa­rio žara“

2‑oji vie­ta ati­te­ko Dovy­dui Pet­ry­lai už nove­lę „Mėly­nos gėle­lės“.

3‑oji vie­ta ati­te­ko Lukai Damb­rauskai­tei už raši­nį „Obe­lys“ ir Andrė­jai Vai­te­kū­nai­tei už eilė­raš­tį „Aš bijau žmo­nių“.

Žaga­rės kul­tū­ros cent­re vyku­sia­me bai­gia­ma­ja­me kon­kur­so ren­gi­ny­je iškil­min­gai apdo­va­no­ti kon­kur­so lau­re­atai, pasvei­kin­tos ir jų moky­to­jos. Visus ren­gi­nio daly­vius pra­džiu­gi­no pui­kus Seve­ri­no Nor­gai­los ir Aus­tė­jos Gend­vi­lai­tės kon­cer­tas. Ačiū orga­ni­za­to­riams. O mūsų mok­s­lei­viams lin­ki­me kūry­bi­nės sėk­mės.

Salės futbo­lo MrGo­las var­žy­bo­se mokyk­los koman­da įvei­kė Skaist­gi­rio mokyk­los koman­dą po bau­di­nių seri­jos 5–4 ir pate­ko į Šiau­lių apskri­ties fina­lą.

Festivalis ir konkursas

Pra­ėju­sias dvi savai­tės „Kibirkš­tė­lės“ šokė­jų keliai suko į Kur­šė­nus. Spa­lio 30 d. jau­nių A, jau­nių B ir jau­ni­mo gru­pės daly­va­vo res­pub­li­ki­nia­me liau­diš­kų šokių fes­ti­va­ly­je „Jau­ni­mė­lis pasi­šoks“, kur ne tik kon­cer­ta­vo, bet ir žiū­rė­jo vals­ty­bi­nio ansamb­lio „Lie­tu­va“ kon­cer­ti­nę-edu­ka­ci­nę prog­ra­mą „Tai mar­gu­mas mūs šale­lės“ bei daly­va­vo šokių užsi­ėmi­me, veda­ma­me ansamb­lio balet­meis­te­rio Edga­ro Supru­no. Lap­kri­čio 10 d. „Kibirkš­tė­lės“ mer­gi­nų ir jau­ni­mo gru­pės daly­va­vo Šiau­rės Lie­tu­vos suau­gu­sių­jų liau­diš­kų šokių kon­kur­se „Suk suk rate­lį“. Mer­gi­nų gru­pės pasi­ro­dy­mas buvo įver­tin­tas II laips­nio dip­lo­mu, jau­ni­mas kon­kur­se užėmė III vie­tą.

Kvadrato varžybos

Rajo­no moki­nių žai­dy­nių kvad­ra­to var­žy­bos vyko mūsų pro­gim­na­zi­jo­je. Mokyk­los mer­gai­čių koman­da 2–0 pra­lai­mė­jo Sau­lės pag­rin­di­nei mokyk­lai. Ber­niu­kų koman­da įvei­kė Sau­lės mokyk­los kaman­dą ir pate­ko į zoni­nes var­žy­bas, kurios penk­ta­die­nį vyks Bir­žuo­se. Var­žo­vai bus Bir­žų, Pak­ruo­jo ir Pasva­lio mokyk­lų koman­dos.

LIONS QUEST

Lap­kri­čio pra­džio­je Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos peda­go­gų bend­ruo­me­nė daly­va­vo tri­jų die­nų LIONS QUEST jung­ti­nia­me pasi­ren­gi­mo įgy­ven­din­ti pre­ven­ci­nes prog­ra­mas „Lai­kas kar­tu“ ir „Paaug­lys­tės kryž­ke­lės“ semi­na­re. Moky­mus vedė žino­mas vai­kų psi­cho­lo­gas, psi­chiat­ras Linas Slu­šnys. Pui­kus lek­to­rius, pui­kios emo­ci­jos — gera dar­bo pra­džia.

Edukacinė pamoka Joniškio duonos kepykloje

2a ir 4b kla­sių moki­niai su moky­to­jo­mis D. Klau­sie­ne ir L. Pili­pa­vi­čie­ne, tęs­da­mi ilga­lai­kį ugdy­mo karje­rai pro­jek­tą „Pažin­tis su pro­fe­si­jo­mis“, lan­kė­si Joniš­kio duo­nos kepyk­lo­je. Moki­niai sek­da­mi grū­de­lio Smal­su­čio keliu, susi­pa­ži­no su kepė­jo pro­fe­si­ja.

Dėko­ja­me  UAB „Joniš­kio duo­na“ vady­bi­nin­kei Danu­tei Mar­cin­ke­vi­čie­nei už malo­nų pri­ėmi­mą, nuo­šir­dų pasa­ko­ji­mą, moki­nių įtrau­ki­mą į įdo­mią veik­lą ir ska­nius pyra­gus.