FESTIVALYJE „ŠOKIŲ KARUSELĖ“

SDC11075Šal­tą sau­sio 19-osios rytą didžiu­lis auto­bu­sas, pil­nas šokių stu­di­jos „Kibirkš­tė­lė” šokė­jų paju­dė­jo iš mokyk­los kie­mo. Kelia­vo­me į Lat­vi­jos sos­ti­nę Rygą, į tarp­tau­ti­nį šokių fes­ti­va­lį „Šokių karu­se­lė”, kuris vyko didžiu­liuo­se, įspū­din­gos archi­tek­tū­ros Rygos VEF’o kul­tū­ros rūmuo­se. Kelio­nė nepra­ėjo be nuo­ty­kių. Jau atva­žia­vus į Rygą, tačiau dar nepa­sie­kus kul­tū­ros rūmų, stai­ga suge­do auto­bu­sas. Ką dary­ti? Vėluo­ja­me! Tad nepa­bū­gę šal­čio ir žvar­baus vėjo, kon­cer­ti­niais kos­tiu­mais ir kitais daik­tais neši­ni pės­tu­te patrau­kė­me kelio­nės tiks­lo link. Įvei­kę apie pusan­t­ro kilo­met­ro pla­čia ir jud­ria Bri­vi­bos (Lais­vės) gat­ve pasie­kė­me įspū­din­guo­sius, didžiu­lė­mis kolo­no­mis pasi­puo­šu­sius kul­tū­ros rūmus. Ten teko suk­tis itin mik­liai — ir parep­e­tuo­ti, ir apsi­reng­ti, ir kasas susi­pin­ti… Jau­nuo­lių gru­pei lai­ko rep­e­ti­ci­jai, deja, neli­ko. Nė nepa­ju­to­me, o štai jau kon­cer­tas pra­si­de­da… Sce­no­je, dydžiu ir apšvie­ti­mu  nenu­si­lei­džian­čio­je ope­ros ir bale­to teat­ro sce­nai, įsi­su­ka šokių karu­se­lė. Lat­viš­kus šokius kei­čia rusiš­ki, šiuos veja­si bal­ta­ru­siš­ki, neat­si­lie­ka ukrai­nie­tiš­ki ir len­kiš­ki. Ir mūsų, lie­tu­viš­ki šokiai, sma­giai suka­si šio­je karu­se­lė­je. Pir­mu „užėji­mu” „Kibirkš­tė­lė” atlie­ka tris šokius: jau­nu­čiai sma­giai supliauk­ši „Pliauš­ku­tį”, jau­niai sutrep­si „Čeve­ry­kus”, jau­nuo­liai tran­kiai ir su vėje­liu sušo­ka  „Gra­žo­kė­lį”. Tada visi sku­ba­me į didžiu­lį ir aukš­tą bal­ko­ną ste­bė­ti kitų kolek­ty­vų atlie­ka­mų šokių. Ant­rą kar­tą išėję į sce­ną jau­nu­čiai suža­vi pub­li­ką sma­giai­siais „Tara­ko­nais”, jau­niai arti­stiš­kai sušo­ka „Kuli­niu­kus”, o jau­nuo­lių „Granskve­ras” suke­lia tik­rą ova­ci­jų aud­rą. Mūsų pasi­ro­dy­mas bai­gė­si, bet kon­cer­tas tęsia­si, links­mo­ji šokių karu­se­lė suka­si. Ryš­kūs ir puoš­nūs įvai­rių tau­tų kos­tiu­mai, vie­nas už kitą įdo­mes­ni šokiai… Kon­cer­tas buvo tik­rai nepa­pras­tas, visiems pali­ko didžiu­lį įspū­dį. Po kon­cer­to  daly­viai buvo apdo­va­no­ti dip­lo­mais, sal­džiais pri­zais ir fes­ti­va­lio suve­ny­rais. Už pakvie­ti­mą daly­vau­ti šia­me fes­ti­va­ly­je esa­me labai dėkin­gi jo orga­ni­za­to­riams — Rygos 74-osios vidu­ri­nės mokyk­los šokių kolek­ty­vui „Radu­ga” ir jo vado­vei Lari­sai Koles­ni­kai. Šir­din­gai atsi­svei­ki­nę su orga­ni­za­to­riais, Rygos palik­ti dar neno­rė­jo­me — užsu­ko­me į pra­mo­gų cent­rą „LIDO”, kur norin­tys galė­jo pačiuo­ži­nė­ti didžiu­lė­je atvi­ro­je čiuo­žyk­lo­je, ska­niai paval­gy­ti, o kas neno­rė­jo čiuož­ti ir val­gy­ti, galė­jo tie­siog akis paga­ny­ti — „LIDO” pra­mo­gų cent­re dar tvy­ro kalė­di­nė nuo­tai­ka — puoš­nios eglu­tės, švy­tin­čios skulp­tū­ros, kalė­di­niai vaiz­de­liai ir spal­vin­gos iliu­mi­na­ci­jos suža­vė­jo ne vie­ną. Esa­me labai dėkin­gi šokė­jų tėve­liams, finan­sa­vu­siems vai­kų kelio­nę, mus lydė­ju­siai moky­to­jai ir mamai Vai­du­tei Dun­du­lie­nei, Dei­man­tės, Gus­tės, Emos, Roko ir Aus­tė­jos mamoms, Ugnės tėčiui. Ypa­tin­gai dėko­ja­me Igno tėve­liui, kuris savo maši­na pavė­žė­jo į auto­bu­są netil­pu­sius šokė­jus. Taip pat dėko­ja­me Žaga­rės gim­na­zi­jos ir Skaist­gi­rio vidu­ri­nės mokyk­los cho­reo­gra­fi­jos moky­to­jui And­riui Pet­kaus­kui, pui­kiai atli­ku­siam tara­ko­no vaid­me­nį. Tiki­mės atei­ty­je dar daug įspū­din­gų išvy­kų.
Šokių stu­di­jos „Kibirkš­tė­lė” vado­vė Sand­ra Pau­la­vi­čie­nė

 

Aš prisimenu, kodėl esame laisvi…“

DSC_7332Sau­sio 13-ąją, Lais­vės gynė­jų die­ną, mokyk­los lan­gai nušvi­to žva­ke­lių lieps­no­mis, o neuž­mirš­tuo­lių žie­dai pra­žy­do prie  moki­nių ir moky­to­jų šir­džių. Paro­dė­me, jog už Lie­tu­vos lais­vę žuvę ir nuken­tė­ję  atei­ties kar­toms neli­ko pamirš­ti. Paro­dė­me, kad  mūsų daug. Kad esa­me dėkin­gi. Kad lais­vai kur­da­mi dabar­ties Lie­tu­vą esa­me įsi­pa­rei­go­ję ver­tin­ti ir atsa­kin­gai nau­do­tis lais­vės dova­na. Apie tai kal­bė­ta pir­mos pamo­kos, edu­ka­ci­nės pamo­kos Joniš­kio isto­ri­jos ir kul­tū­ros muzie­ju­je, isto­ri­jos ir visų kitų pamo­kų metu.

Sferinis planetariumas – M. Slančiausko progimnazijoje!

Penk­ta­die­nį, sau­sio 9 d. į mūsų mokyk­los aktų salę atvy­ko sfe­ri­nis kinas. Argi ne pui­ku? Visi mok­s­lei­viai bei moky­to­jai turė­jo gali­my­bę atras­ti šio kino pri­va­lu­mus, iš jo pasi­mo­ky­ti ir dau­giau suži­no­ti apie ast­ro­no­mi­ją, tele­sko­pus ir visą mūsų galak­ti­ką. Sfe­ri­nio kino vaiz­dai visus tie­siog suža­vė­jo: juk tik­rai ne kiek­vie­ną die­ną pama­ty­si dide­lį pri­pūs­tą kupo­lą aktų salė­je, o be to jame pasi­bū­ti, atsi­sė­dus ant žiū­ro­vo kili­mė­lio ir užver­tus gal­vą ste­bė­ti rea­lis­tiš­kus vaiz­dus, kurie be spe­cia­lios įran­gos pli­ka aki­mi nema­to­mi – taip pat ne kas­die­nė patir­tis.
Sfe­ri­nis kinas – labai įdo­mi netra­di­ci­nio ugdy­mo pamo­ka ir nau­din­ga pra­mo­ga, kurios metu ne tik mokai­si, bet ir pasi­jun­ti lyg tik­ras ast­ro­no­mas, galin­tis bend­rau­ti su žvaigž­dė­mis, pla­ne­to­mis. Prog­ra­mos metu ste­bė­jo­me tri­ma­tę erd­vę (3D). Visi jau­t­ė­mės taip, lyg gulė­tu­me po atvi­ru dan­gu­mi. Per visą kupo­lą besi­su­kan­tys vaiz­dai, krin­tan­čios žvaigž­dės suda­rė tikro­viš­ką regi­nį…
Ket­vir­tų­jų kla­sių moky­to­jų (D. Klau­sie­nės, J.Matulienės, U. Vai­ne­i­kie­nės) ini­cia­ty­va buvo pakvies­ti apsi­lan­ky­ti sfe­ri­nia­me pla­ne­ta­riu­me ir pasi­džiaug­ti sfe­ri­nio kino pri­va­lu­mais mažie­ji mūsų drau­gai iš dar­že­lių “Vytu­rė­lis“ ir „Ąžuo­liu­kas“. Pra­di­nu­kai ir dar­že­li­nu­kai ste­bė­jo fil­mu­ką „Kaip mėnu­lis į sve­čius pas sau­lę ėjo“. Salė­je tik­rai neti­lo nuo­sta­bos šūks­nių…
4–8 kla­sių moki­niams buvo demonst­ruo­ja­mas fil­mas „Du stik­liu­kai – nuo­sta­bu­sis tele­sko­pas“. Šis įdo­mus, pažin­ti­nis fil­mas sutei­kė daug nau­din­gos infor­ma­ci­jos.
3D šou prog­ra­mo­je pasi­sė­mę daug nau­jų žinių, gerų emo­ci­jų ir tuo pačiu paty­rę pra­mo­gą, kuri pali­ko neiš­dil­do­mą įspū­dį, esa­me dėkin­gi Skait­me­ni­nio pla­ne­ta­riu­mo dar­buo­to­jams Kami­lei, Karo­liui ir jų pagal­bi­nin­kui joniš­kie­čiui Edvi­nui.
J. Matu­lie­nė prad. kl. moky­to­ja-meto­di­nin­kė

Respublikinė praktinė konferencija

Moki­nių ugdy­mo karje­rai kom­pe­ten­ci­jų tobu­li­ni­mo prob­le­mos“
2014 m. sau­sio 3 d. karje­ros koor­di­na­to­rės Vil­ma Kubi­lin­skai­tė ir Gita­na Svy­tie­nė daly­va­vo res­pub­li­ki­nė­je prak­ti­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je “Moki­nių ugdy­mo karje­rai kom­pe­ten­ci­jų tobu­li­ni­mo prob­le­mos”. Ple­na­ri­nius pra­ne­ši­mus pri­sta­tė Šiau­lių mies­to savi­val­dy­bės admi­nist­ra­ci­jos švie­ti­mo sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė J. Dam­skie­nė, Šiau­lių mies­to savi­val­dy­bės narys V. Bacys, LR aplin­kos minis­te­ri­jos vice­mi­nist­rė D. Mato­nie­nė, Lie­tu­vos nefor­ma­lio­jo švie­ti­mo cent­ro karje­ros kon­sul­tan­tė V. Gode­lie­nė ir kiti spe­cia­lis­tai.
Prak­ti­nė­je kon­fe­ren­ci­jos daly­je iš viso buvo išklau­sy­ta 14 pra­ne­ši­mų ir pateik­ti 5 sten­di­niai pra­ne­ši­mai.
Mūsų pro­gim­na­zi­jos karje­ros koor­di­na­to­rės pri­sta­tė pra­ne­ši­mą „Moki­nių veik­li­ni­mo gali­my­bės pro­gim­na­zi­jo­je“, pasi­da­li­jo patir­ti­mi, atsa­kė į klau­sy­to­jų pateik­tus klau­si­mus.