KNYGŲ KALĖDOS

knygu kaledosKNYGŲ KALĖDOS
2013-12-03
Kalė­dos – dova­nų ir ste­buk­lų metas!
Kny­ga – vie­na pra­smin­giau­sių dova­nų, kokią
gali­me dova­no­ti vie­ni kitiems.

M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos bib­lio­te­ka gruo­džio mėne­sį kvie­čia moky­to­jus ir moki­nius įsi­jung­ti į nacio­na­li­nę akci­ją „Kny­gų kalė­dos“, kurią ini­ci­juo­ja Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tė Dalia Gry­bauskai­tė, ir pado­va­no­ti kny­gų mūsų pro­gim­na­zi­jos bib­lio­te­kai.

jub_program1

Gruo­džio 6 d. 18 val.
rajo­no Kul­tū­ros cent­re, vyko
Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos
35-ojo gim­ta­die­nio kon­cer­tas
„Žydin­tis vai­kys­tės sodas“

Kon­cer­to vaiz­do įra­šą gali­ma per­si­siųs­ti čia: msp35.wmv (5 Gb)

Nuo­trau­kas gali­ma per­si­siųs­ti čia: SLANCIAUSKAS35.zip (1,6 Gb)

PYRAGŲ DIENA progimnazijoje

Lap­kri­čio 28 die­ną Mato Slamn­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ja visa kve­pė­jo sal­du­my­nais ir gar­dė­siais. Mokyk­la tarp­tau­ti­nę Drau­go die­ną minė­jo sureng­da­ma Pyra­gų die­ną. Šia pro­gim­na­zi­jos socia­li­nių moks­lų meto­di­nio rate­lio, bei bib­lio­te­kos dar­buo­to­jų ini­cia­ty­va, kurią įkvė­pė TV3 kas­met orga­ni­zuo­ja­ma „Išsi­pil­dy­mo akci­ja“, moki­niai, jų tėve­liai, moky­to­jai, mokyk­los dar­buo­to­jai buvo pakvies­ti iškep­ti pyra­gą ir už sutar­tą kai­ną par­duo­ti drau­gams ir kole­goms, o surink­tas lėšas paau­ko­ti pro­gim­na­zi­jos Pri­zų fon­dui. Numa­ty­ta, kad surink­ti pini­gai bus panau­do­ti olim­pia­dų, var­žy­bų, kon­kur­sų lai­mė­to­jams, ini­cia­ty­viems ir akty­viems moki­niams apdo­va­no­ti ir ska­tin­ti. Kep­tų pyra­gų recep­tai su nuo­trau­ko­mis bib­lio­te­kos dar­buo­to­jų bus surink­ti į aplan­ką „Pyra­gų die­na 2013“.
Labai džiu­gu, kad į kvie­ti­mą atsi­lie­pė ne tik moki­niai, bet akty­vūs buvo ir jų tėve­liai, bei arti­mie­ji. Šven­tė sutel­kė mokyk­los bend­ruo­me­nę, sutei­kė daug gerų emo­ci­jų ir šir­džių geru­mu, drau­giš­ku­mu bei dos­nu­mu paly­dė­jo visus mus į Adven­tą.

Moksleiviai dalyvavo jaunųjų gamtininkų renginyje

Lap­kri­čio 27 die­ną Eko­lo­gi­nio švie­timo cent­ras rajo­no mokyk­lų mok­s­lei­vius kvie­tė paro­dyti tai, ką jie gra­žaus sukū­rė, kokias nepa­kar­to­ja­mas gam­tos aki­mir­kas įam­žino. Kūry­bin­giausi buvo apdo­va­noti šio cent­ro pri­zais.
Mato Slan­čiausko pro­gim­na­zi­jos jau­nieji eko­lo­gai užėmė daug pri­zi­nių vie­tų, gavo dova­nė­lių bei sal­džiųjų pri­zų.
I vie­tas lai­mėjo: Goda Kny­vai­tė 7a; Eri­ka Dorai­tė 7a; Man­tas Mari­jaus­kas 7b ir 4c kla­sė.
II vie­tas lai­mėjo: Urtė Pet­rauskai­tė 6b; Riman­tė Stan­kū­nai­tė 6b.
III vie­tas lai­mėjo: Agnė Kury­še­va 6a; Dei­man­tė Pra­niu­ly­tė 6a; Gus­tė Gri­ga­liū­tė 7b ir 2b kla­sė.
Jau­nuo­sius eko­lo­gus kon­kurse pas­ka­tino daly­vauti moky­to­jos Inga Misiu­vienė, Danu­tė Klau­sienė, Lina Pili­pa­vi­čienė. Apdo­va­no­ji­mus jau­nie­siems gam­ti­nin­kams įtei­kė Eko­lo­gi­nio švie­timo cent­ro vado­vas Egi­di­jus Čepu­lis.


O tie metai, kaip akimirka…“

stendasMalo­niai kvie­čia­me visus apsi­lan­ky­ti prie mokyk­los bib­lio­te­kos sureng­to­je paro­do­je O tie metai, kaip aki­mir­ka…, skir­tą mokyk­los 35-ių metų sukak­čiai.

Mokyk­los bib­lio­te­ki­nin­kės