Moksleiviai dalyvavo jaunųjų gamtininkų renginyje

Lap­kri­čio 27 die­ną Eko­lo­gi­nio švie­timo cent­ras rajo­no mokyk­lų mok­s­lei­vius kvie­tė paro­dyti tai, ką jie gra­žaus sukū­rė, kokias nepa­kar­to­ja­mas gam­tos aki­mir­kas įam­žino. Kūry­bin­giausi buvo apdo­va­noti šio cent­ro pri­zais.
Mato Slan­čiausko pro­gim­na­zi­jos jau­nieji eko­lo­gai užėmė daug pri­zi­nių vie­tų, gavo dova­nė­lių bei sal­džiųjų pri­zų.
I vie­tas lai­mėjo: Goda Kny­vai­tė 7a; Eri­ka Dorai­tė 7a; Man­tas Mari­jaus­kas 7b ir 4c kla­sė.
II vie­tas lai­mėjo: Urtė Pet­rauskai­tė 6b; Riman­tė Stan­kū­nai­tė 6b.
III vie­tas lai­mėjo: Agnė Kury­še­va 6a; Dei­man­tė Pra­niu­ly­tė 6a; Gus­tė Gri­ga­liū­tė 7b ir 2b kla­sė.
Jau­nuo­sius eko­lo­gus kon­kurse pas­ka­tino daly­vauti moky­to­jos Inga Misiu­vienė, Danu­tė Klau­sienė, Lina Pili­pa­vi­čienė. Apdo­va­no­ji­mus jau­nie­siems gam­ti­nin­kams įtei­kė Eko­lo­gi­nio švie­timo cent­ro vado­vas Egi­di­jus Čepu­lis.


O tie metai, kaip akimirka…“

stendasMalo­niai kvie­čia­me visus apsi­lan­ky­ti prie mokyk­los bib­lio­te­kos sureng­to­je paro­do­je O tie metai, kaip aki­mir­ka…, skir­tą mokyk­los 35-ių metų sukak­čiai.

Mokyk­los bib­lio­te­ki­nin­kės

IT bebro kunkurso rezultatai

Gau­sus būrys žin­gei­džių  Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos moki­nių daly­va­vo Lie­tu­vos mok­s­lei­vių infor­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų kon­kur­se „Beb­ras“.
Ypa­tin­gai džiau­gia­mės, kad  dešimt  geriau­sių rezul­ta­tų rajo­ne kon­kur­se „Beb­ras“ pasie­ku­sių moki­nių sąra­šuo­se yra ir mūsų pro­gim­na­zi­jos moki­nių.
Penk­to­kai : Auri­mas Budi­nas, Ugnė Ber­tu­ly­tė, Tau­tvy­das Dun­du­lis, Benas Deme­rec­kas.
Šeš­to­kai : Lai­ma Čepu­ly­tė, Rokas Ger­ve­taus­kas, Eve­li­na Klie­p­čy­tė, Neri­ja Laba­nauskai­tė, Eval­das Geru­tis.
Sep­tin­to­kai : Rugi­lė Mar­ti­nai­ty­tė, Moni­ka Tamo­šai­ty­tė, Mar­ty­nas Valan­čius, Toma  Čer­nauskai­tė, Dei­man­tė Rup­šy­tė, Tadas Pet­rai­tis, Ais­tė Žukauskai­tė, Karo­lis Drin­ge­lis.
Aštun­to­kai : Domi­ny­kas Kur­lis, Rober­ta Bud­rec­kai­tė.

Svei­ki­na­me šau­nius moki­nius ir jų infor­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų moky­to­jus Astą Radžvi­lie­nę ir Tomą Jan­kaus­ką.
Pro­gim­na­zi­jos admi­nist­ra­ci­ja

Šiaulių krašto merginų olimpiada

mati03Pasi­džiau­ki­me Rugi­le Mar­ti­nai­ty­te, kuri Šiau­lių kraš­to mer­gi­nų olim­pia­do­je 7–8 kla­sių gru­pė­je užėmė pir­mą­ją vie­tą.
Dėko­ja­me : Tomai Čer­nauskai­tei 7a, Anai Ani­si­mo­vai­tei 8b, Eri­kai Svy­ty­tei 8b, už daly­va­vi­mą šio­je olim­pia­do­je.

Ketvirtokai “keliavo“ po Europą

DSCF3269Lap­kri­čio 20 die­ną pro­gim­na­zi­jo­je lan­kė­si ket­vir­to­kai iš Gatau­čių M. Kati­liū­tės pag­rin­di­nės mokyk­los. Kar­tu su savo moky­to­ja Šarū­ne Api­ny­te jie daly­va­vo atvi­ro­je ang­lų kal­bos pamo­ko­je ‚kurią vedė ang­lų kal­bos moky­to­ja meto­di­nin­kė Lai­ma Kurau­skie­nė. Ket­vir­to­kai “kelia­vo“ po Euro­pą, aplan­ky­da­mi Ita­li­ją, Pran­cū­zi­ją, Ang­li­ją ir Lie­tu­vą. Moki­niai atli­ko žody­no įtvir­ti­ni­mo bei skai­ty­mo užduo­tis. Šia pamo­ka bai­gė­si tris metus vykęs bend­ra­dar­bia­vi­mas tarp abie­jų mokyk­lų ket­vir­to­kų. Kitais metais star­tuos ant­ro­kų atvi­rų pamo­kų ciklas, į kurį žada įsi­jung­ti ir „Sau­lės“ pag­rin­di­nės mokyk­los ang­lų kal­bos moky­to­ja Lore­ta Vie­čie­nė.