Respublikinė konferencija Kuršėnuose

Spa­lio 24 die­ną Kur­šė­nų Dau­gė­lių pag­rin­di­nė­je mokyk­lo­je vyko res­pub­li­ki­nė kon­fe­ren­ci­ja „Ste­biu, tyri­nė­ju, pažįs­tu…“.

2a kla­sės moki­nė Ade­lė Trei­go­tai­tė (mokyt. D. Mar­cin­ke­vi­čie­nė) ir 2b kla­sės moki­nys Ronal­das Rudys (mokyt. J. Bytau­tie­nė) pri­sta­tė tiria­mą­jį dar­bą „Pie­no ūkis“. Ant­ro­kai vyk­do ilga­lai­kį pro­jek­tą „Pažin­ki­me savo kraš­tą“. Pir­ma­sis aplan­ky­tas objek­tas savo rajo­ne – Monstvi­lų pie­no ūkis Stu­pu­ruo­se. Surink­ta ir api­bend­rin­ta medžia­ga ir buvo pri­sta­ty­ta kitiems kon­fe­ren­ci­jos daly­viams. O kon­fe­ren­ci­jos daly­viai moky­to­jai daly­va­vo prak­ti­niuo­se užsi­ėmi­muo­se apie tiria­mų­jų veik­lų, ban­dy­mų orga­ni­za­vi­mą.

Sma­gu, kai gali­ma vai­kus sudo­min­ti ugdo­mą­ja veik­la, susie­jant for­ma­lią­sias ugdy­mo pamo­kas su nefor­ma­lio­mis prak­ti­nė­mis veik­lo­mis. O moki­niai ugdo­si pažin­ti­nes kom­pe­ten­ci­jas atlik­da­mi ir pri­sta­ty­da­mi savo dar­bus.

Sveikiname ir džiaugiamės

Spa­lio 26 die­ną Šiau­liuo­se vyko regio­no mer­gi­nų mate­ma­ti­kos olim­pia­da. Sėk­min­gai joje daly­va­vo pro­gim­na­zi­jos aštun­to­kė Juta Ado­mai­ty­tė.  Ji  savo bend­ra­am­žių mer­gi­nų  gru­pė­je Šiau­lių regio­ne buvo pir­ma.

Svei­ki­na­me Jutą ir jos mate­ma­ti­kos moky­to­ją Jani­ną Dau­pa­rie­nę.

Mokyklos 40-mečio atgarsiai JAV

Spa­lio 26-ąją, mokyk­los 40-ojo jubi­lie­jaus kon­cer­to įra­šas su ang­liš­ka san­t­rauka pasie­kė ir Ame­ri­ko­je gyve­nan­čius M. Slan­čiaus­ko arti­muo­sius. Štai kokio šil­to laiš­ko sulau­kė mūsų mokyk­los bend­ruo­me­nė:

Thank you for sen­ding this! It is won­der­ful! What a huge task for your teachers, and so well done! The dan­cing was so good. I loved eve­ry minu­te of it, and loved pic­king out the words I could unders­tand. I am sen­ding it out to my fat­her. He was very ill in the hospi­tal most of this month. But he has his com­pu­ter now, so he can be in tou­ch with peo­p­le, so he is much hap­pier. I will see him later this mor­ning and make sure he knows the video is the­re. It will make him so hap­py! Per­haps next year I will wri­te a book on the rest of Slanciauskas’s fami­ly his­to­ry! Geriau­si lin­kė­ji­mai, Susan”

(Ačiū už pasi­da­li­ni­mą. Tai — nuo­sta­bu! Jūsų moky­to­jai turė­jo didžiu­lį iššū­kį paruoš­ti tokį pasi­ro­dy­mą. Šokiai — tie­siog pui­kūs. Aš mėga­vau­si kiek­vie­na pasi­ro­dy­mo minu­te ir džiau­giau­si, kad pavy­ko supras­ti kele­tą žodžių lie­tu­viš­kai. Aš per­sių­siu tai savo tėčiui. Jis visa mėne­sį sun­kiai sir­go, bet dabar jau gali nau­do­tis kom­piu­te­riu. Šis video jį labai pra­džiu­gins. Gal­būt, kitą­met aš para­šy­siu kny­gą apie M. Slan­čiaus­ko gimi­nės isto­ri­ją. Geriau­si lin­kė­ji­mai, Susan)

Su M. Slan­čiaus­ko pro­vai­kai­te bend­ra­vi­mą tęsia ang­lų kal­bos moky­to­ja
Lai­ma Kurau­skie­nė

Pirmokų moliūginiai žibintai miesto renginiui

Gra­žią spa­lio 24 die­nos popie­tę, moky­to­jos Ugnės para­gin­ti, į moliū­gi­nių žibin­tų gami­ni­mo pamo­ką susi­rin­ko 1B kla­sės moki­nu­kai su tėvais, bro­liais, sesy­tė­mis. Visus suvie­ni­jo noras paga­min­ti žibin­tą iš moliū­go ir suda­ly­vau­ti mies­to ren­gi­ny­je „Dova­no­ki­me savo mies­tui švie­są“.

Kla­sė tapo dirb­tu­vė­lė­mis, kurio­se vie­ni pjaus­tė moliū­gus pei­liais, kiti sko­bė šaukš­tais, tre­ti orna­men­tus spau­dė meta­li­nė­mis for­me­lė­mis. Grei­tai ant moliū­gų šonų išryš­kė­jo pelė­dos, kati­no, vai­duok­lio silu­etai. Gėlės, orna­men­ti­nės figū­rė­lės per valan­dą papuo­šė oran­ži­nius dar­žo gra­žuo­lius.

Dirb­tu­vė­lių daly­viai nuste­bo pama­tę pui­kius savo dar­bo rezul­ta­tus. Moliū­gi­niai žibin­tai buvo nuo­sta­būs.

Ket­vir­ta­die­nį žibin­tai sužėrė­jo mies­te prie Kul­tū­ros Cent­ro. O spa­lio 26 — „Pasau­li­nę moliū­gų die­ną“, Karo­li­nos Jasiū­nai­tės ir jos mamos Mar­ga­ri­tos skob­tas moliū­gas „Kati­nas“ pel­nė šven­tės orga­ni­za­to­rių spe­cia­lų pri­zą „Mie­liau­sias vai­ko aki­mis“.