Nušvilpkime virusą pavasariu“

Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos moki­niai ir tech­no­lo­gi­jų moky­to­jai G. Sta­gie­nė ir V. Mar­ti­nai­tis per tech­no­lo­gi­jų pamo­kas gami­no liau­diš­ką žil­vi­čio švil­py­nę. Pasi­puo­šę pava­sa­riu ir švil­pi­mu vary­si­me viru­są bei pakvie­si­me šilumą.