Mūsų moksleivius lydėjo sėkmė etnografinio daikto aprašymo konkurse

Jau ant­ri metai iš eilės mūsų pro­gim­na­zi­jos mok­s­lei­viai daly­vau­ja Kau­no tau­ti­nės kul­tū­ros cent­ro orga­ni­zuo­ja­ma­me res­pub­li­ki­nia­me kon­kur­se „Jei pra­kal­bė­tų – daug pasa­ky­tų“. Šio kon­kur­so daly­viai turi ne tik apra­šy­ti etno­gra­fi­nį, iš žilos seno­vės atke­lia­vu­sį daik­tą, jį nufo­to­gra­fuo­ti, sura­šy­ti daik­to met­ri­ką, bet ir dar kuo išra­din­giau tą daik­tą pri­sta­ty­ti kon­kur­so komi­si­jai bei žiū­ro­vams.

Ir šiais metais nema­žai padir­bė­jo­me: pasi­rin­kę etno­gra­fi­nį daik­tą – medi­nį grėb­lį – kūrė­me sce­na­ri­jų, steng­da­mie­si kuo išra­din­giau atskleis­ti šio papras­to, seno­vė­je tokio nepa­mai­no­mo šie­na­p­jū­tės įran­kio panau­do­ji­mą.

Prie sce­na­ri­jaus ir jo įgy­ven­di­ni­mo plu­šėjo 7–8 kla­sių mok­s­lei­vių gru­pė. Ir ne vel­tui. Moki­nių triū­sas šia­me kon­kur­se įver­tin­tas tre­čią­ja vie­ta. Džiau­gia­mės ir nuo­šir­džiai svei­ki­na­me išra­din­gų ir darbš­čių mok­s­lei­vių gru­pe­lę: aštun­to­kes Jutą Ado­mai­ty­tę, Agnę Pra­niu­ly­tę bei Agnę Kulin­skai­tę ir sep­tin­to­kus Smil­tę Dorai­tę, Vil­tę Dagy­tę, Luką Bui­vy­dą, Kami­lę Kup­ry­tę bei Emi­li­ją Lau­ri­na­vi­čiū­tę.

Moky­to­ja Ali­na Jonai­tie­nė