Mokyklos pradinukai dalyvauja akcijoje „Apibėk mokyklą“

apibek_mokyklaMūsų mokyk­los pra­di­nių kla­sių moki­niai ir jų moky­to­jos pri­si­jun­gė prie res­pub­li­ki­nės akci­jos „Api­bėk mokyk­lą“, kurią orga­ni­za­vo Svei­ka­tos moky­mo ir ligų pre­ven­ci­jos cent­ras. Akci­ja „Api­bėk mokyk­lą“ – tai Lie­tu­vos pra­di­nių kla­sių moki­nių akci­ja, kurios tiks­las – nepri­klau­so­mai nuo vai­kų asme­ni­nių ar fizi­nių gali­my­bių pas­ka­tin­ti visus vai­kus dau­giau judė­ti, page­rin­ti jų fizi­nę ir psi­chi­nę svei­ka­tą.

Akci­jos metu kiek­vie­ną die­ną moki­niai išbė­go į lau­ką ir 15 min. bėgo ar ėjo spar­čiu žings­niu numa­ty­tu marš­ru­tu apie 1,5 kilo­met­ro. Akci­ja tęsė­si nuo rug­sė­jo 12d iki rug­sė­jo 23d. Prieš bėgi­mą vai­kams buvo paaiš­kin­tos bėgi­mo tai­syk­lės: bėgi­mo marš­ru­tas, bėgi­mo lai­kas, sau­gos tai­syk­lės ir tai, kad šia­me bėgi­me netu­ri būti kon­ku­ren­ci­jos. Moki­niai kas­dien žymė­jo­si kokį atstu­mą nubė­go. Per šias 2 savai­tes moki­niai nubė­go 1343 km.

Idė­ją api­bėg­ti mylią apie mokyk­lą 2012 m. pasiū­lė vie­nos Ško­ti­jos pra­di­nės mokyk­los vado­vė Ellai­ne Wylie. Ji paste­bė­jo, kad mokyk­lo­je labai suma­žė­jo vai­kų fizi­nis akty­vu­mas ir kiek­vie­nais metais į mokyk­lą atei­na vis dau­giau vai­kų, turin­čių ant­svo­rio. Moky­to­ja sugal­vo­jo labai papras­tą būdą išju­din­ti vai­kus – per­trau­kos metu api­bėg­ti savo mokyk­lą. Iš pra­džių vai­kai api­bėg­da­vo vos vie­ną ratą, grei­tai pavarg­da­vo, jiems būda­vo lei­džia­ma eiti grei­tu žings­niu. Vėliau buvo pasi­rink­tas opti­ma­lus 1 mylios atstu­mas. Šią vie­nos mylios bėgi­mo apie mokyk­lą ini­cia­ty­vą pui­kiai pri­ėmė vai­kai, taip pat ji pasi­ro­dė patrauk­li tėvams ir moky­to­jams. Akci­ja davė tei­gia­mų rezul­ta­tų: suma­žė­jo ant­svo­rio turin­čių vai­kų skai­čius, vai­kai ėmė mažiau sirg­ti, page­rėjo jų fizi­nės gali­my­bės, dar­bin­gu­mas.

Mūsų mokyk­los moki­niai daly­va­vo noriai su entu­ziaz­mu.