Mokyklos biblioteka kviečia į parodėlę

Vasa­rio 16 – LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA

Lais­vė – tai kaž­kas dau­giau, ko net Die­vas nega­li uždraus­ti žmo­gui, lais­vė ir nepri­klau­so­my­bė yra nie­kuo nepa­kei­čia­ma ver­ty­bė, ji aukš­tes­nė už gero­vę“.

Vasa­rio 16 oji (Vals­ty­bės atkū­ri­mo die­na) – nacio­na­li­nė Lie­tu­vos šven­tė, skir­ta 1918-aisiais Lie­tu­vos Tary­bos sig­na­ta­rų pasi­ra­šy­tam Lie­tu­vos nepri­klau­so­my­bės aktui pami­nė­ti.