Mokyklos 40-mečiui artėjant…

Ar kada susi­mąs­tei, kodėl mūsų mokyk­la pava­din­ta tau­to­sa­ki­nin­ko ir knyg­ne­šio Mato Slan­čiaus­ko var­du? Koks jis buvo žmo­gus? Kokia buvo jo šei­ma? Kuo jis domė­jo­si?

Tokius klau­si­mus 6b kla­sės moki­niai užda­vė man per­nai Mato Slan­čiaus­ko savai­tės ren­gi­nių metu. Supra­tau, kad vien trum­pos biog­ra­fi­jos ir sau­sų fak­tų Z kar­tos vai­kams neuž­ten­ka, rei­kia ieš­ko­ti pla­tes­nių atsa­ky­mų. Socia­li­nia­me tink­le Face­bo­ok radau rašy­to­jos Susan Olsen pasky­rą, kurio­je buvo pami­nė­ta, kad ji yra vie­no iš Lie­tu­vos knyg­ne­šių propro­vai­kai­tė. Para­šiau p. Olsen ir paklau­siau, ar tas knyg­ne­šys ne Matas Slan­čiaus­kas? Atsa­ky­mo lauk­ti ilgai nete­ko — žinu­tė­je nušvi­to lie­tu­viš­kas žodis: „Labas. Esu Mato Slan­čiaus­ko propro­vai­kai­tė.“

Slančiauskas su dukromis

Slan­čiaus­kas su duk­ro­mis

Žodis po žodžio, žinu­tė po žinu­tės, ir mano dėlio­nės deta­lės susi­dė­jo į vien­ti­są paveiks­lą. Matas Slan­čiaus­kas — tau­to­sa­ki­nin­kas ir knyg­ne­šys, gimi­nės pasa­ko­ji­muo­se mini­mas kaip did­vy­ris, kovo­jęs su cari­nės Rusi­jos spau­dos drau­di­mu, gynęs ir mylė­jęs lie­tu­vių kal­bą. Pui­kus pokš­ti­nin­kas, die­vi­nęs vai­kus ir pats užau­gi­nęs 4 dukras: Kri­s­ti­ną, Elž­bie­tą, Ane­lę ir Jad­vy­gą. Mato Slan­čiaus­ko duk­ra Jad­vy­ga augi­no duk­te­rį Kri­s­ti­ną, su kuria 1906 metais emig­ra­vo į JAV. Užau­gu­si Kri­s­ti­na ište­kė­jo už lie­tu­vių kil­mės gydy­to­jo Jono Sta­nis­lo­va­vi­čiaus. Jie susi­lau­kė 4 sūnų: Pau­liaus, Artū­ro, Euge­ni­jaus ir Rober­to

Slan­čiaus­ko duk­ra Jad­vy­ga su sūnum

. Būtent Rober­tas ir yra p. Susan Olsen tėvas. Mano domė­ji­ma­sis Mato Slan­čiaus­ko gyve­ni­mu labai sujau­di­no p.Susan ir jos tėtį, kuris, būda­mas gar­bin­go amžiaus, rado senus Mato Slan­čiaus­ko užra­šus ir išver­tė jo pasa­kas į ang­lų kal­bą. Ponas Rober­tas noriai pasi­da­li­no savo šei­mos pasa­ko­ji­mais apie gar­sų­jį pro­se­ne­lį. Būtent jis pri­si­mi­nė, kad Matas Slan­čiaus­kas mylė­jo savo dukras, buvo tik­ras links­mų isto­ri­jų pasa­ko­ji­mo meis­tras.

Slan­čiaus­ko laiš­ko frag­men­tas

Ponia Susan mie­lai pasi­da­li­no savo šei­mos foto­gra­fi­jo­mis ir net laiš­ko, kurį Matas Slan­čiaus­kas rašė savo dukrai, frag­men­tais. Netru­kus mokyk­lą pasieks ir JAV išleis­ta Mato Slan­čiaus­ko pasa­kų kny­ga, kurią į ang­lų kal­bą išver­tė ponas Rober­tas. Tai ypa­tin­ga dova­na iš Mato Slan­čiaus­ko šei­mos ran­kų mūsų mokyk­lai jubi­lie­jaus pro­ga.

Esu dėkin­ga savo šeš­to­kams už iškel­tus klau­si­mus. Be jų var­gu ar būčiau ryžu­sis ieš­ko­ti Mato Slan­čiaus­ko gimi­nių. Tikiu, kad mano pasa­ko­ji­mas bus įdo­mus ne tik mano auk­lė­ti­niams, bet ir visai mokyk­los bend­ruo­me­nei.

Ang­lų kal­bos moky­to­ja Lai­ma Kurau­skie­nė