Mokyklos 40-mečiui artėjant…

Vasa­rio 8 die­ną pro­gim­na­zi­ją pasie­kė malo­ni staig­me­na iš JAV. Į mokyk­lą atke­lia­vo Mato Slan­čiaus­ko pasa­kų rin­ki­nys ang­lų kal­ba. Kny­gą suda­rė ir mums pado­va­no­jo M. Slan­čiaus­ko propro­vai­kai­tis p. Robert Sta­ne­s­low. 

Nuo­trau­ko­je — ang­lų kal­bos moky­to­ja Lai­ma Kurau­skie­nė ir dova­no­ta kny­ga