Mokyklos 40-mečio atgarsiai JAV

Spa­lio 26-ąją, mokyk­los 40-ojo jubi­lie­jaus kon­cer­to įra­šas su ang­liš­ka san­t­rauka pasie­kė ir Ame­ri­ko­je gyve­nan­čius M. Slan­čiaus­ko arti­muo­sius. Štai kokio šil­to laiš­ko sulau­kė mūsų mokyk­los bend­ruo­me­nė:

Thank you for sen­ding this! It is won­der­ful! What a huge task for your teachers, and so well done! The dan­cing was so good. I loved eve­ry minu­te of it, and loved pic­king out the words I could unders­tand. I am sen­ding it out to my fat­her. He was very ill in the hospi­tal most of this month. But he has his com­pu­ter now, so he can be in tou­ch with peo­p­le, so he is much hap­pier. I will see him later this mor­ning and make sure he knows the video is the­re. It will make him so hap­py! Per­haps next year I will wri­te a book on the rest of Slanciauskas’s fami­ly his­to­ry! Geriau­si lin­kė­ji­mai, Susan”

(Ačiū už pasi­da­li­ni­mą. Tai — nuo­sta­bu! Jūsų moky­to­jai turė­jo didžiu­lį iššū­kį paruoš­ti tokį pasi­ro­dy­mą. Šokiai — tie­siog pui­kūs. Aš mėga­vau­si kiek­vie­na pasi­ro­dy­mo minu­te ir džiau­giau­si, kad pavy­ko supras­ti kele­tą žodžių lie­tu­viš­kai. Aš per­sių­siu tai savo tėčiui. Jis visa mėne­sį sun­kiai sir­go, bet dabar jau gali nau­do­tis kom­piu­te­riu. Šis video jį labai pra­džiu­gins. Gal­būt, kitą­met aš para­šy­siu kny­gą apie M. Slan­čiaus­ko gimi­nės isto­ri­ją. Geriau­si lin­kė­ji­mai, Susan)

Su M. Slan­čiaus­ko pro­vai­kai­te bend­ra­vi­mą tęsia ang­lų kal­bos moky­to­ja
Lai­ma Kurau­skie­nė