Mokomės praktiškai

Šian­dien M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je moky­to­jais dir­bo savo sri­čių spe­cia­lis­tai: prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos, svei­ka­tos biu­ro, skau­tai, šau­liai. Visi ne tik pri­sta­tė savo pro­fe­si­jas, bet ir mokė vai­kus, kaip elg­tis gais­ro metu, kaip jo išveng­ti, ką dary­ti drau­gui užsp­rin­gus, susi­žei­dus, nude­gus ir t.t. Šau­liai savo veik­lą pra­dė­jo tylos minu­te, pagerb­da­mi žuvu­sius Lie­tu­vos trem­ti­nius, papa­sa­ko­jo apie savo vei­ką, paro­dė amu­ni­ci­ją. Skau­tai su vai­kais ne tik žai­dė žai­di­mus, bet ir pri­sta­tė savo užsi­ėmi­mus, sim­bo­li­ką, sutar­ti­nius žen­klus. Vie­na pamo­ka buvo skir­ta orien­ta­ci­nėms var­žy­boms. Moki­niai dide­lė­je ir apžel­din­to­je mokyk­los teri­to­ri­jo­je turė­jo suras­ti tam tik­rus objek­tus tik pagal užuo­mi­nas. Pabai­go­je, po visų veik­lų, prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos spe­cia­lis­tai pade­monst­ra­vo meta­lo kir­pi­mo, plė­ti­mo žny­p­les ir „imi­ta­vo“ gais­ro gesi­ni­mą. Kam buvo karš­ta, tas atsi­gai­vi­no po vėsaus van­dens sro­ve.

Slan­čiau­skie­čiai vasa­rą pasi­tiks žino­da­mi, kaip sau­giai elg­tis gam­to­je, namie, kaip suteik­ti pir­mą­ją pagal­bą ir pamąs­tys apie lais­va­lai­kį po pamo­kų kitais moks­lo metais. Kas žino, kiek šau­lių ir skau­tų gre­tų papil­dys mūsų pro­gim­na­zis­tai?

Nuo­šir­džiai dėko­ja­me prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos spe­cia­lis­tams L. Ger­be­nie­nei, M. Kviet­kaus­kui, N. Lip­ne­vi­čiui, K. Skir­vai­niui, svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tėms R. Goš­tau­tie­nei ir V. Mer­ke­ly­tei, skau­tėms I. Jakie­nei, V. Dak­ny­tei, A. Bal­tu­ty­tei, šau­liams N. Kaminskui, E. Anisimovaitei,G. Kon­tau­tui, M. Dabri­kui, moky­to­joms, ruo­šu­sioms orien­ta­ci­nes užduo­tis.

Jolan­ta Šiur­nie­nė
Direk­to­rės pava­duo­to­ja ugdy­mui