Mieli ir gerbiami Mato Slančiausko progimnazijos bendruomenės nariai,

Tegul Vasa­rio 16-oji būna tar­si vil­ties žibu­rys, įkve­pian­tis mus atlik­ti tik­rus, pagar­bos ver­tus dar­bus – kur­ti lais­vą, demo­kra­ti­nę vals­ty­bę, gerb­ti lais­vę ir tie­są, rem­tis bend­rys­tės ir san­tar­vės dva­sia.

Su šven­te – Lie­tu­vos vals­ty­bės atkū­ri­mo die­na.

Vio­le­ta Zig­man­tie­nė,
direk­to­riaus pava­duo­to­ja ugdy­mui,
l.e.direktoriaus parei­gas