Miela Mato Slančiausko progimnazijos bendruomene,

40-sis rug­sė­jis per­žen­gė mūsų mokyk­los slenks­tį. Pra­ei­ty­je daug pra­smin­gų ir gra­žių dar­bų, įsi­min­ti­nų ren­gi­nių, mie­lų kole­gų vei­dų, jud­rių mok­s­lei­vių žings­nių, bran­džių abi­tu­ri­en­tų ir aštun­to­kų lai­dų… Turi­nin­gu gyve­ni­mo ir moki­nių ugdy­mo keliu žen­gia Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ja.

Džiu­gios Jums ir pra­smin­gos Rug­sė­jo Pir­mo­sios šven­tės, gra­žaus 40-jo mokyk­los Gim­ta­die­nio!

Tegul pro­gim­na­zi­jos kori­do­riais aidi Moki­nių juo­kas, o Moky­to­jų vei­dus puo­šia šyp­se­na. Lin­kiu visiems Jums paži­ni­mo džiaugs­mo, jau­kaus bend­ra­vi­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo, nau­jų idė­jų ir įkvė­pi­mo pra­smin­giems dar­bams, ypa­tin­gų gyve­ni­mo aki­mir­kų ir savęs atra­di­mo, peda­go­gi­nio opti­miz­mo ir pro­gim­na­zi­jos kles­tė­ji­mo.

Su gra­žiu bran­džios jau­nys­tės Jubi­lie­ju­mi, su 40-uoju Mokyk­los Gim­ta­die­niu!

Sėk­min­gų nau­jų­jų moks­lo metų!

Visa­da su Jumis
Sviet­la­na Plak­sij