Meninio skaitymo konkursas

Pir­mo metų mėne­sio pabai­go­je pro­gim­na­zi­jo­je tra­di­ciš­kai vyks­ta meni­nio skai­ty­mo kon­kur­sas. Šie­met į jį susi­rin­ko net 14 mok­s­lei­vių iš 5 — 8 kla­sių. Džiau­gia­mės jais, geban­čiais aiš­kia, tai­syk­lin­ga kal­ba per­teik­ti pasi­rink­to teks­to pras­mę, atskleis­ti jo meni­nę ver­tę. O teks­tai buvo įdo­mūs, pasi­rink­ti iš įvai­rių rašy­to­jų kny­gų. Pagir­ti gali­me visus skai­to­vus, jie buvo šau­nūs. Tačiau kon­kur­so tai­syk­lės įpa­rei­go­ja ver­tin­to­jus išrink­ti geriau­sius iš jų.

Ver­ti­ni­mo komi­si­ja nuta­rė, kad geriau­siai pasi­ro­dė 7b kla­sės moki­nė Aus­tė­ja Kar­bau­s­ky­tė ir sky­rė jai I vie­tą.  II vie­ta ati­te­ko 6a kla­sės moki­nei Atėnei Jene­liū­nai­tei, o III vie­ta6b kla­sės moki­nei Aus­tė­jai Buly­tei. Svei­ki­na­me nuga­lė­to­jas ir lin­ki­me sėk­mės meni­nio skai­ty­mo kon­kur­so rajo­no ture! Dėko­ja­me visiems mok­s­lei­viams už daly­va­vi­mą ir lauk­si­me jų kitų metų kon­kur­se.

Lie­tu­vių kal­bos moky­to­jos Rima ir Ali­na, ver­ti­ni­mo komi­si­jos narės