MATO SLANČIAUSKO SAVAITĖS BAIGIAMASIS RENGINYS

Savai­tė, skir­ta Matui Slan­čiaus­kui, kurio var­du pava­din­ta mūsų pro­gim­na­zi­ja, jau seniai tapo tra­di­ci­ja. Kiek­vie­nais metais ji vyks­ta vasa­rio mėn. pabai­go­je – kovo mėn. pra­džio­je. Per lie­tu­vių kal­bos ir lite­ra­tū­ros pamo­kas moki­niai atlik­da­mi įvai­rias užduo­tis pri­si­me­na šį žmo­gų ir jo indė­lį į Lie­tu­vos kul­tū­rą. Šiais metais  mok­s­lei­viai pri­si­mi­nė, ką žino apie žymų tau­to­sa­ki­nin­ką,  skai­tė jo surink­tas sak­mes, pasa­kai­tes, iliust­ra­vo pasa­kas, kūrė pada­vi­mus, apra­šė etno­gra­fi­nius daik­tus ir juos pri­sta­tė.  Tre­čia­die­nį per penk­tą ir šeš­tą pamo­ką  mok­s­lei­viai rin­ko­si į aktų salę, kur vyko bai­gia­ma­sis šios savai­tės ren­gi­nys. Vedė­ja - lie­tu­vių kal­bos moky­to­ja Rima Domi­nai­tė — api­bend­ri­no savai­tės veik­lą ir pri­sta­tė kny­gą – Mato Slan­čiaus­ko surink­tas sak­mes, išvers­tas į ang­lų kal­bą jo pro­vai­kai­čio, gyve­nan­čio Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se. Ši kny­ga – tai dova­na mūsų mokyk­lai, labai svar­bi pro­gim­na­zi­jai jos 40-mečio ir Lie­tu­vos vals­ty­bės atkū­ri­mo šimt­me­čio pro­ga. Ne visi moki­niai dar buvo gir­dė­ję apie šį neti­kė­tą atra­di­mą – toli­mus M.Slančiausko  gimi­nai­čius, su kuriais ryšius užmez­gė mūsų pro­gim­na­zi­jos ang­lų kal­bos moky­to­ja Lai­ma Kurau­skie­nė. Bai­gia­mo­jo savai­tės ren­gi­nio metu klau­sė­mės skai­to­vų, lai­mė­ju­sių meni­nio skai­ty­mo kon­kur­se – Aidos Gai­liū­nai­tės (III vie­ta ), Luko Buivydo(II vie­ta), Andrė­jos Jene­liū­nai­tės (I vie­ta). Liau­dies dai­ną „Sau­le­lė rau­do­na“ ir sutar­ti­nę dar­niai atli­ko sep­tin­to­kės Juta ir Agnė. Savo prog­ra­mą, paruoš­tą etno­gra­fi­niam kon­kur­sui, kuris vyko Kau­ne, paro­dė 8a kl. mok­s­lei­viai su savo moky­to­ja Ali­na Jonai­tie­ne.

Vasa­rio 21 die­na – M.Slančiausko gimi­mo die­na. Taip jau suta­po, kad tą die­ną šven­čia­me ir Gim­to­sios kal­bos die­ną. Tad savai­tės metu kas­met ren­ka­me RAŠTINGIAUSIUS MOKSLEIVIUS: moki­niai rašo dik­tan­tą, o moky­to­jos tai­so pada­ry­tas klai­das ir vis tiki­si, kad bus dik­tan­tą para­šiu­sių be klai­dų. Kadan­gi tai kon­kur­sas, teks­tai neleng­vi, todėl klai­dų dik­tan­tuo­se visuo­met būna. Raš­tin­giau­si mok­s­lei­viai ren­gi­nio metu buvo apdo­va­no­ti. Svei­ki­na­me juos ir lin­ki­me sėk­mės kitais metais. Tai­gi I vie­tą lai­mė­jo šie moki­niai:

  • 5 kl. gru­pė­je – Bri­gi­ta Stan­kai­ty­tė (5a kl.),
  • 6 kl. gru­pė­je – Emi­lė Bal­čiū­nai­tė (6a kl.) ir Dovy­das Pet­ry­la (6b kl.),
  • 7 kl. gru­pė­je – Rūta Mari­jauskai­tė (7a kl.),
  • 8 kl. gru­pė­je – Adri­ja Rep­šy­tė (8b kl.).

Šiek tiek dau­giau klai­dų už nuga­lė­to­jus pada­rę mok­s­lei­viai  ir lai­mė­ję II ir III vie­tas taip pat buvo apdo­va­no­ti.

  • 5 kl.grupėje  II vie­ta – Mil­da Valan­čiū­tė (5b kl.), III vie­ta – Danie­lius Ste­po­nai­tis (5a kl.),
  • 6 kl. gru­pė­je II vie­ta – Simo­na Rim­ke­vi­čiū­tė (6a kl.), III vie­ta – Luka Damb­rauskai­tė (6b kl.),
  • 7 kl. gru­pė­je II vie­ta – Juta Ado­mai­ty­tė (7a kl.), III vie­ta – Ignas Tau­tvai­šas (7a kl.),
  • 8 kl. gru­pė­je II vie­ta – Beat­ri­čė Koz­mia­nai­tė (8b kl.) ir Andrė­ja Jene­liū­nai­tė (8b kl.), III vie­ta – Auš­ri­nė Kati­lia­vai­tė (8a kl.).

Sau­sio mėne­sį pro­gim­na­zi­jo­je vyko moki­nių kūry­bi­nių dar­bų kon­kur­sas „IŠAUGINK LIETUVĄ ŠIRDYJE“, kurio nuga­lė­to­jai tap pat buvo pas­kelb­ti ir apdo­va­no­ti šia­me ren­gi­ny­je. Lie­tu­vių kal­bos moky­to­ja Ali­na Jonai­tie­nė apžvel­gė moki­nių kūry­bą, pagy­rė, pas­ka­ti­no dau­giau rašy­ti, kur­ti apie tai, kas juos jau­di­na, paste­bė­ti gro­žį ir jį apra­šy­ti. Šio kon­kur­so nuga­lė­to­jai:

Pra­di­nių kla­sių gru­pė­je I vie­ta – Vaka­ris Jakas (4a kl.), II vie­ta – Jokū­bas Šili­nas (2b kl.),  III vie­ta —  Nojus Nau­sė­da (4a kl.);  dau­giau­siai kūri­nių patei­ku­si kla­sė – 4 a kla­sė, moki­niai  apdo­va­no­ti sal­džiuo­ju pri­zu.

5–8 kla­sių gru­pė­je  I vie­ta – Aus­tė­ja Kače­rauskai­tė (8a kl.), II vie­ta – Luka Damb­rauskai­tė (6b kl.), III vie­ta – Pau­lius Rim­ke­vi­čius (8a kl.); dau­giau­sia kūri­nių patei­ku­si kla­sė – 5a kla­sė, moki­niai taip pat apdo­va­no­ti sal­džiuo­ju pri­zu.

Po ren­gi­nio moki­niai galė­jo apžiū­rė­ti paro­dė­lę, supa­žin­di­nan­čią su M. Slan­čiaus­ko savai­tės pamo­ko­se atlik­to­mis užduo­ti­mis bei kūry­bi­nio kon­kur­so daly­vių dar­bais.