Mato Slančiausko savaitės baigiamajame renginyje apdovanoti konkursų nugalėtojai

Mato Slan­čiaus­ko savai­tės bai­gia­mo­jo ren­gi­nio tiks­las – apžvelg­ti atlik­tus dar­bus, pasi­džiaug­ti jais ir apdo­va­no­ti kon­kur­sų nuga­lė­to­jus. Direk­to­rė Ligi­ta Eit­ke­vi­čie­nė akcen­ta­vo svar­bų indė­lį kiek­vie­no mok­s­lei­vio ir moky­to­jo į 170 gimi­mo metų jubi­lie­jaus pami­nė­ji­mą Mato Slan­čiaus­ko, kurio var­du pava­din­to­je mokyk­lo­je moko­mės ir dir­ba­me. Lie­tu­vių kal­bos moky­to­ja A. Jonai­tie­nė apžvel­gė atlik­tus dar­bus ne tik per lie­tu­vių , bet ir kitų daly­kų pamo­kas. Dar­bai buvo eks­po­nuo­ja­mi aktų salė­je, kur ir vyko ren­gi­nys. Visi galė­jo juos pama­ty­ti, pasi­džiaug­ti, ras­ti savo dar­bą. Tai ir dau­gy­bė iška­bin­tų laiš­kų, kuriuos rašė 5–8 kla­sių mok­s­lei­viai, dai­lės pamo­kų dar­be­liai — M. Slan­čiaus­ko port­re­to ir jo sody­bos pie­ši­niai, vers­tos į ang­lų kal­bą biog­ra­fi­jos teks­tai, anke­tos apie M. Slan­čiaus­ką rusų kal­ba, įdo­mūs sten­dai, dary­ti per mate­ma­ti­kos pamo­kas. Na, o kūry­bi­nių dar­bų kon­kur­sas šiais metais buvo toks – moki­niai rašė laiš­ką Matui Slan­čiaus­kui. Rei­kė­jo pasi­telk­ti vaiz­duo­tę, juk užduo­tis tik­rai neleng­va – para­šy­ti laiš­ką žmo­gui, kurio jau beveik šim­tas metų kaip nėra su mumis. Joniš­kio Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus spe­cia­lis­tė Auš­ra Luk­šai­tė-Lapin­skie­nė atvy­ko pas mus ir atne­šė kny­gų, kurio­mis ir apdo­va­no­jo­me dvy­li­ka mok­s­lei­vių, geriau­siai para­šiu­sių laiš­ką. Svei­ki­na­me kūry­bi­nio kon­kur­so lau­re­at­us! Tai Est­rė­ja Dri­go­tai­tė (5a kl.), Gus­tė Natrai­tė (5b kl.), Vil­tė­ja Rau­dy­tė (5b kl.), Tėja Zig­man­tai­tė (6a kl.), Aus­tė­ja Danie­lė (6b kl.),  Aus­tė­ja Bal­čiū­nai­tė (7a kl.), Mil­da Valan­čiū­tė (7b kl.), Bri­gi­ta Bud­rec­kai­tė (8a kl.), Faus­ta Žeb­rauskai­tė (8a kl.), Luka Damb­rauskai­tė (8b kl.), Emi­li­ja Lau­ri­na­vi­čiū­tė (8b kl.) ir Luka Dru­pa­i­tė (8a kl.), kuriai už nuo­šir­džiau­sią laiš­ką padė­ko­jo ir dova­ną įtei­kė mokyk­los Direk­to­rė.

Tra­di­ci­nis Mato Slan­čiaus­ko savai­tės kon­kur­sas — Raš­tin­giau­sio mok­s­lei­vio rin­ki­mai — taip pat yra ir Lie­tu­vių kal­bos die­nų ren­gi­nys . Kas­met jame daly­vau­ja geriau­siai rašan­tys dik­tan­tą moki­niai. Lie­tu­vių kal­bos moky­to­ja R.Dominaitė pas­kel­bė šio kon­kur­so nuga­lė­to­jus, o Direk­to­rė apdo­va­no­jo juos Dip­lo­mais. Raš­tin­giau­si mok­s­lei­viai yra šie:

  • 5 kl .  Gabi­ja Kur­ly­tė ( 5a kl.) – I vie­ta; Gab­rie­lė Cicė­nai­tė (5b kl.) – II vie­ta; Vil­tė­ja Rau­dy­tė(5b kl.) – III vie­ta.
  • 6 kl.   Eglė Pau­li­kai­tė (6a kl.) – I vie­ta; Aus­tė­ja Danie­lė (6b kl.) II vie­ta; Tėja Zig­man­tai­tė (6a kl.) – III vie­ta;
  • 7 kl.  Aus­tė­ja Kar­bau­s­ky­tė (7b kl.) – I vie­ta; Augus­tė Buč­ny­tė ( 7a kl.); Bri­gi­ta Stan­kai­ty­tė (7a kl.) – III vie­ta;
  • 8 kl.  Luka Damb­rauskai­tė ( 8b kl.) – I vie­ta; Dovy­das Pet­ry­la (8b kl.) – II vie­ta; Faus­ta Žeb­rauskai­tė (8a kl.) – III vie­ta.

Raš­tin­giau­sia pro­gim­na­zi­jos mok­s­lei­ve šįmet tapo penk­to­kė Gabi­ja Kur­ly­tė, dik­tan­te pada­riu­si tik vie­ną klai­dą. SVEIKINAME Gabi­ją ir visus lai­mė­to­jus!

Kas nega­vo apdo­va­no­ji­mų, galė­jo gau­ti bent sal­dai­nį, įmi­nę mįs­lę. Dešimt mįs­lių buvo parin­kę lie­tu­vių kal­bos moky­to­jos. Ren­gi­nio metu didžia­ja­me ekra­ne buvo rodo­mos nuo­trau­kos iš pra­di­nių kla­sių moki­nių ir moky­to­jų kūry­bi­nių dirb­tu­vių „Užga­vė­nės pagal Matą Slan­čiaus­ką“ – dar vie­no šau­naus Mato Slan­čiaus­ko savai­tės ren­gi­nio. Na, o visus links­mi­no, gerą nuo­tai­ką sklei­dė „Kibirkš­tė­lės“ šokė­jai, kurie paro­dė, kaip pui­kiai pasi­ren­gė Mos­lei­vių dai­nų šven­tės atran­kai – pašo­ko net ketu­ris šokius. Ačiū jiems ir moky­to­jai Sand­rai.