Mato Slančiausko progimnazijos jubiliejui artėjant. Edukacinis projektas „Mokausi amato“

Ugdy­mo karje­rai gru­pė šiais moks­lo metais pro­gim­na­zi­jos bend­ruo­me­nei pasiū­lė edu­ka­ci­nį pro­jek­tą „Mokau­si ama­to“. Šio pro­jek­to tiks­las – moky­tis iš molio paga­min­ti paukš­te­lius. Buvo sumąs­ty­ta, kad pir­miau­sia šią kūry­bi­nę užduo­tį atliks tie moki­nu­kai, kurie jau turi patir­tį dirb­ti su moliu arba yra lan­kę kera­mi­kos būre­lį. Šie mok­s­lei­viai savo patir­tį ir žinias turės per­duo­ti kitiems pro­gim­na­zi­jos vai­kams. Tai­gi, spa­lio 16 ir 19 die­no­mis surink­ta kūry­bi­nė gru­pė išvy­ko į Rei­bi­nių ama­tų cent­rą, kuris pasi­rink­tas neat­si­tik­ti­nai, nes Rei­bi­niuo­se dau­ge­lį metų gyve­no ir kūrė tau­to­sa­ki­nin­kas Matas Slan­čiaus­kas, kurio var­du pava­din­ta pro­gim­na­zi­ja. Moki­nu­kus malo­niai pri­ėmė Rei­bi­nių kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kas Adol­fas Kriš­čiū­nas. Ama­tų cent­re moki­niams buvo suda­ry­tos sąly­gos kur­ti, jie buvo ne tik aprū­pin­ti moky­mo prie­mo­nė­mis, bet ir pavai­šin­ti ska­niais sau­sai­nu­kais ir sul­ti­mis. Moli­nius paukš­te­lius padė­jo paga­min­ti pro­gim­na­zi­jos logo­pe­dė ir kera­mi­kos būre­lio vado­vė R. Pad­gur­skie­nė. Ši edu­ka­ci­nė pamo­ka bus tęsia­ma mokyk­lo­je. Paukš­te­lius bus kvie­čia­mi gamin­ti ir dau­giau mokyk­los moki­nu­kų ir moky­to­jais taps kūry­bi­nės gru­pės nariai.

Paukš­te­lis, kaip kūry­bos objek­tas, pasi­rink­tas todėl, kad jis yra tapęs mokyk­los sim­bo­liu. Moki­nu­kų paga­min­ti paukš­te­liai bus eks­po­nuo­ja­mi paro­do­je, skir­to­je pro­gim­na­zi­jos jubi­lie­jui.