Mato Slančiausko progimnaziją rinkosi rajono mokyklų jaunieji fizikai

Balan­džio 17 d. į Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­ją rin­ko­si rajo­no mokyk­lų jau­nie­ji fizi­kai. Čia vyko kon­kur­sas „Šau­niau­sias sep­tin­to­kas fizi­kas“ ir aštun­tų kla­sių moki­nių fizi­kos olim­pia­da. Sep­ty­nio­li­ka sep­tin­to­kų aiš­ki­no­si kuris šau­niau­sias.

Šau­niau­sia sep­tin­to­ke fizi­ke — 2018“ tapo Juta Ado­mai­ty­tė. Tik kelių taš­kų iki pri­zi­nės vie­tos pri­trū­ko Ignui Tau­tvai­šui. Sep­tin­to­kų fizi­kos moky­to­jas Tomas Jan­kaus­kas.

Aštun­to­kų olim­pia­do­je var­žė­si 21 daly­vis. Mūsų mokyk­lai atsto­va­vo Ema Vai­ne­i­ky­tė, Pau­lius Rim­ke­vi­čius, Beat­ri­čė Koz­mia­nai­tė, Andrė­ja Jene­liū­nai­tė, Adri­ja Rep­šy­tė, Ieva Misiū­tė ir Ugnė Mar­ti­nai­ty­tė. Geriau­siu fizi­ku tarp aštun­to­kų šiais moks­lo metais tapo Pau­lius, surin­kęs 33 taš­kus, Beat­ri­čė užėmė III-ią vie­tą (26 taš­kai). Pui­kūs visų jau­nų­jų fizi­kių pasie­ki­mai, 2–3 taš­kai jas ski­ria nuo pri­zi­nės vie­tos. Aštun­to­kų fizi­kos moky­to­ja Asta Radžvi­lie­nė.

Džiau­gia­mės ir didžiuo­ja­mės savo mok­s­lei­vių rezul­ta­tais ir pasie­ki­mais ir lin­ki­me toliau sėk­min­gai gar­sin­ti mokyk­lą, džiu­gin­ti tėve­lius ir moky­to­jus savo pui­kiais rezul­ta­tais.