Matematikos rajoninė olimpiada

Balan­džio 9 d. įvy­ko mate­ma­ti­kos rajo­ni­nė olim­pia­da Skaist­gi­rio gim­na­zi­jo­je. Džiau­gia­mės mūsų daly­viais ir prizininkais:

  • Tėja Zig­man­tai­te 5a; Lilia­na Kup­či­kai­te 5a; Egle Pau­li­kai­te 5a (III vie­ta);
  • Nei­lu Jasiū­nu 5b; Ores­tu Voz­bu­tu 6b (III vie­ta);
  • Jonu Savic­kiu 6b; Mil­da Valan­čiū­te 6b; Aud­rin­ga Daš­ke­vi­čiū­te 6b (III vie­ta);
  • Dovy­du Pet­ry­la 7b; Faus­ta Žeb­rauskai­te 7a (III vie­ta);
  • Pijum Juo­ču 7b; Simo­na Rim­ke­vi­čiū­te 7a (III vie­ta);
  • Emi­le Bal­čiū­nai­te 7a; Juta Ado­mai­ty­te 8a (II vie­ta);
  • Ignu Tau­tvai­šu 8a (III vie­ta).

Mate­ma­ti­kos moky­to­jos Lina Alek­na­vi­čie­nė ir Jani­na Dauparienė