Mano sėkmė — mūsų sėkmė. Pasidžiaukime kartu.

Pas­ku­ti­nę moks­lo metų die­ną į pro­gim­na­zi­jos aktų salę rin­ko­si 5–8 kla­sių moki­niai, moky­to­jai, tėve­liai. Vyko ren­gi­nys „Mano sėk­mė — mūsų sėk­mė. Pasi­džiau­ki­me kar­tu“.  Padė­ko­ta moki­niams, labai gerai bai­gu­siems 2017–2018m.m. II pus­me­tį ir moki­niams, sėk­min­gai daly­va­vu­siems kon­kur­suo­se, olim­pia­do­se, pro­jek­tuo­se, var­žy­bo­se. Padė­ko­ta moky­to­jams.

Vie­nas labai labai svar­bus momen­tas – mes moki­no­mės džiaug­tis vie­ni kitų sėk­me.