M. Slančiausko progimnazijos ketvirtokai — rajoninės matematikos olimpiados nugalėtojai

Balan­džio 19 d. Sau­lės pag­rin­di­nė­je mokyk­lo­je vyko rajo­ni­nė ket­vir­tų kla­sių mate­ma­ti­kos olim­pia­da. Kon­kur­se daly­va­vo moki­niai iš Sau­lės pag­rin­di­nės mokyk­los, Kriu­kų, M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos, Žaga­rės gim­na­zi­jos.

Geriau­siai mate­ma­ti­kos žinios įver­tin­tos ir olim­pia­dos nuga­lė­to­jais tapo M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos 4a kla­sės moki­niai:

  • Emi­li­ja Skablauskai­tė1 vie­ta
  • Tėja Zig­man­tai­tė2 vie­ta
  • Vaka­ris Jakas - 3 vie­ta

Moki­nių moky­to­ja — Danu­tė Klau­sie­nė

Džiau­gia­mės savo moki­nių žinio­mis, pasiek­tais rezul­ta­tais.