Lytiškumo ugdymas

Lap­kri­čio 22 die­ną, Joniš­kio rajo­no savi­val­dy­bės visuo­me­nės svei­ka­tos biu­ras, Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je, orga­ni­za­vo paskai­tas 6, 7, 8 kla­sių mok­s­lei­viams „Lyti­nis ugdy­mas mer­gai­tėms ir ber­niu­kams”. Lytiš­ku­mas — tai neat­ski­ria­ma kiek­vie­no žmo­gaus gyve­ni­mo dalis. Tai — ver­ty­bės, įsi­ti­ki­ni­mai, pažiū­ra į save kaip vyrą ar mote­rį, tai san­ty­kiai su kitais žmo­nė­mis per drau­gys­tę, mei­lę, prie­rai­šu­mą. Žmo­gaus lytiš­ku­mo dalis yra ir jo elg­se­na: kaip jis elgia­si, kokius spren­di­mus daro savo gyve­ni­me, kad tie spren­di­mai nebū­tų pagrįs­ti sve­ti­mo­mis ver­ty­bė­mis, leng­vai nepa­si­duo­tų kitų įta­kai ir išveng­tų bepra­smių, svei­ka­tai ken­kian­čių poel­gių.
Kiek­vie­ną die­ną jau­nuo­liai susi­du­ria su pasi­rin­ki­mu. Pasau­lis, kuria­me jie gyve­na, dau­ge­liu atžvil­gių kur kas sudė­tin­ges­nis už tą, kuria­me augo jų moky­to­jai ir tėvai. Jiems išky­la tokie klau­si­mai (pvz., nar­ko­ti­kai, alko­ho­lio var­to­ji­mas, sek­sas), su kokiais dau­ge­liui suau­gu­sių, būnant šio amžiaus, nete­ko susi­dur­ti. Todėl svar­bu, kad tiek mokyk­lo­je, tiek už jos ribų, jau­nuo­liai išmok­tų dary­ti spren­di­mus ir pri­si­im­tų atsa­ko­my­bę už savo gyve­ni­mą.
Užsi­ėmi­mus mer­gi­noms vedė psi­cho­lo­gė Inga Luk­šai­tė — Samai­tie­nė, vai­ki­nams — eduko­lo­gas Gied­rius Gird­vai­nis.