LIONS QUEST

Lap­kri­čio pra­džio­je Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos peda­go­gų bend­ruo­me­nė daly­va­vo tri­jų die­nų LIONS QUEST jung­ti­nia­me pasi­ren­gi­mo įgy­ven­din­ti pre­ven­ci­nes prog­ra­mas „Lai­kas kar­tu“ ir „Paaug­lys­tės kryž­ke­lės“ semi­na­re. Moky­mus vedė žino­mas vai­kų psi­cho­lo­gas, psi­chiat­ras Linas Slu­šnys. Pui­kus lek­to­rius, pui­kios emo­ci­jos — gera dar­bo pra­džia.