Lietuva mūsų širdyse

Artė­jant vasa­rio 16 — Lie­tu­vos vals­ty­bės atkū­ri­mo die­nai, M. Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos 2A kla­sės moki­niai (moky­to­ja D. Klau­sie­nė) lan­kė­si Joniš­kio isto­ri­jos ir kul­tū­ros muzie­ju­je, kur vyko edu­ka­ci­nis užsi­ėmi­mas „Lie­tu­va mūsų šir­dy­se“.

Moki­niai klau­sė­si pasa­ko­ji­mo apie Lie­tu­vos vals­ty­bin­gu­mo įvy­kius, namo par­si­ne­šė gra­žiau­siais tri­spal­vės raš­tais pada­bin­tus mode­li­no paukš­te­lius, sim­bo­li­zuo­jan­čius lais­vę.

Ačiū Joniš­kio isto­ri­jos ir kul­tū­ros muzie­jaus dar­buo­to­jai V. Vit­kau­skie­nei už įdo­mia edu­ka­ci­nę pamo­ką.