Lenkijoje — bronza

Vai­kų leng­vo­sios atle­ti­kos var­žy­bos vyko Len­ki­jo­je. Daly­va­vo šešių šalių rink­ti­nės. 2008 metų gimi­mo gru­pė­je už Lie­tu­vos rink­ti­nę atsto­va­vo Matas Jonu­šas. Matas kamuo­liu­ką nume­tė 46 met­rus ir iško­vo­jo bron­zos meda­lį. Svei­ki­na­me!