Laisvės gynėjų dienos renginiai Joniškio rajone

Kvie­čia­me į Lais­vės gynė­jų die­nai skir­tus ren­gi­nius.

Sau­sio 4–31 d. Joniš­kio kul­tū­ros cent­ro orga­ni­zuo­tų jau­nų­jų foto­gra­fų ple­ne­rų „Vaiz­dų til­tai“ foto­gra­fi­jų paro­da „Lie­tu­vai“. Eks­po­nuo­ja­ma Joniš­kio kul­tū­ros cent­ro II a. salė­je

Sau­sio 12 d. (šeš­ta­die­nį)

  • 13.00 Res­pub­li­ki­nis voka­li­nių ansamb­lių kon­kur­sas „Lais­vė – Lie­tu­vos šir­dis“, skir­tas Lai­vės gynė­jų die­nai. Vyks Joniš­kio bal­to­jo­je sina­go­go­je.
  • 18.00 Žva­ku­čių užde­gi­mo akci­ja „Atmin­tis nema­ri“, skir­ta Lais­vės gynė­jų die­nai. Vyks Joniš­kio kul­tū­ros cent­ro Mal­de­nių sky­riu­je.

Sau­sio 13 d. (sek­ma­die­nį)

  • 10.00 Iškil­min­gos Šv. Mišios už Tėvy­nę Lie­tu­vą Joniš­kio Švč. Mer­ge­lės Mari­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čio­je. Po Šv. Mišių, gėlių padė­ji­mas prie Nepri­klau­so­my­bės pamink­lo.
  • 13.00 Lais­vės gynė­jų die­nos minė­ji­mas prie lau­žų. Vyks Kriu­kų poil­sio zono­je.
  • 15.00 Lais­vės gynė­jų die­nos minė­ji­mas „Neuž­mirš­ta­ma die­na“. Vyks prie Kir­nai­čių kai­mo kry­žiaus.