Kvadrato varžybos

Rajo­no moki­nių žai­dy­nių kvad­ra­to var­žy­bos vyko mūsų pro­gim­na­zi­jo­je. Mokyk­los mer­gai­čių koman­da 2–0 pra­lai­mė­jo Sau­lės pag­rin­di­nei mokyk­lai. Ber­niu­kų koman­da įvei­kė Sau­lės mokyk­los kaman­dą ir pate­ko į zoni­nes var­žy­bas, kurios penk­ta­die­nį vyks Bir­žuo­se. Var­žo­vai bus Bir­žų, Pak­ruo­jo ir Pasva­lio mokyk­lų koman­dos.