Kvadrato nugalėtojai

5–6 kla­sių ber­niu­kų kvad­ra­to mokyk­los koman­da lai­mė­ju­si prieš Sau­lės pag­rin­di­nės mokyk­los koman­dą 2–0 iško­vo­jo tei­sę žais­ti zoni­nė­se var­žy­bo­se prieš Bir­žų, Pak­ruo­jo, Pasva­lio koman­das.