Kroso estafetė

Kėdai­niuo­se vyko Lie­tu­vos mokyk­lų žai­dy­nių kro­so esta­fe­čių fina­li­nės var­žy­bos. Daly­va­vo rekor­di­nis daly­vių skai­čius, net 64 koman­dos. Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos koman­da, suda­ry­ta iš 4 mer­gai­čių ir 4 ber­niu­kų jau­nes­nių gru­pė­je (2003 gim. met. ir jau­nes­ni) užėmė 10 vie­tą iš 34 daly­va­vu­sių koman­dų.

Ačiū daly­viams: A. Paulavičiutei,V. Stan­ke­vi­čiu­tei, J. Ado­mai­ty­tei, E.Gri­ciu­tei, P. Rim­ke­vi­čiui, A.Tama­šaus­kui, R. Žukaus­kui, J. Vai­ne­i­kiui.