Krikštynos!

Penk­ta­die­nį mokyk­los teri­to­ri­jo­je vyko Mato Slan­čiaus­ko pro­ka­riuo­me­nės šauk­ti­nių moko­mo­sios pra­ty­bos. Visi daly­va­vę šauk­ti­niai pra­ty­bų įšū­kius šau­niai įvei­kė ir tapo Mato Slan­čiaus­ko pro­ka­riuo­me­nės kariū­nais! Šau­nuo­liai aštun­to­kai suor­ga­ni­za­vę penk­to­kų krikš­ty­nas, pade­monst­ra­vę pui­kius išra­din­gu­mo, orga­ni­zuo­tu­mo, susi­klau­sy­mo, koman­di­nio dar­bo įgū­džius! Šau­nuo­liai penk­to­kai, neiš­si­gan­dę rude­niš­ko lie­taus ir sma­giai, entu­zias­tin­gai atli­kę visas jiems pareng­tas užduo­tis! Didžiau­sias pagy­ri­mas Pao­lai — viso šio ren­gi­nio „varik­liu­kui“!