Konkursas — protmūšis „Gamtos kodų labirintai“

Joniš­kio Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jo­je vyko rajo­ni­nis kon­kur­sas- prot­mū­šis „Gam­tos kodų labi­rin­tai“. Prieš šeše­rius metus  pra­dė­tas įgy­ven­din­ti pro­jek­tas ir vėl sulau­kė dide­lio mok­s­lei­vių dėme­sio. Į Mato Slan­čiaus­ko  pro­gim­na­zi­ją lap­kri­čio 26 d. susi­rin­ko 10  mok­s­lei­vių koman­dų iš visų rajo­no mokyk­lų: „Sau­lės“, Gas­čiū­nų, Gatau­čių Mar­cės Kati­liū­tės ir  Kriu­kų pag­rin­di­nių mokyk­lų, Skaist­gi­rio ir Žaga­rės gim­na­zi­jų,  Mato Slan­čiaus­ko pro­gim­na­zi­jos. Moki­niai turė­jo atpa­žin­ti gam­to­je vyks­tan­čius bio­lo­gi­nius, fizi­ki­nius ir che­mi­nius reiš­ki­nius, žino­ti Lie­tu­vos geo­gra­fi­ją, pažin­ti savo rajo­ną, įvar­din­ti medžių, krū­mų pava­di­ni­mus.

Sma­gu, kad mūsų pro­gim­na­zi­jos abi koman­dos užėmė pri­zi­nes vie­tas:

I vie­ta ati­te­ko „Run­cun­cu­kų difu­zi­jai“, kurią atsto­va­vo: Aud­rin­ga Daš­ke­vi­čiū­tė, Mil­da Valan­čiū­tė, Nag­lis Tere­sas, Emi­lė Bal­čiū­nai­tė, Kaspa­ras Gal­kus, Faus­ta Žeb­rauskai­tė;

III vie­ta ati­te­ko „Gra­vi­ta­ci­jai“, kurią atsto­va­vo: Danie­lius Ste­po­nai­tis, Pao­la Valy­tė, Ores­tas Voz­bu­tas,  Luka Damb­rauskai­tė, Dovy­das Pet­ry­la, Pijus Juo­čas.

Pro­gim­na­zi­jos direk­to­rė, Ligi­ta Eit­ke­vi­čie­nė, padė­ko­jo daly­viams, pasi­džiau­gė pui­kio­mis mok­s­lei­vių žinio­mis, įtei­kė padė­kas.  Visus mok­s­lei­vius sal­džiais pri­zais apdo­va­no­jo Eko­lo­gi­nio švie­ti­mo cent­ro direk­to­rius Egi­di­jus Čepu­lis.

Prot­mū­šio užduo­tis paren­gė ir kon­kur­są orga­ni­za­vo moky­to­jai Inga Misiu­vie­nė, Auš­ra Fila­to­vie­nė, Vai­da Dun­du­lie­nė, Asta Radžvi­lie­nė ir Tomas Jan­kaus­kas